Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Библиотека Набавени книги

Набавени книги

Набавени книги на ФЕИТ во 2017 година


Јануари

 

 1. Enciklopedijski leksikon: Mozaik znanja, T.21. FIZIKA,  /
 2. Fizika, 5. deo. Teorija relativnosti, atomska i nuklearna fizika / Đurić, Branko; Živojin Ćulum
 3. Електроника / Ристов, Милчо
 4. Придонес кон методите за пресметка на преносни можности на ЕЕС со уважување на тековите на реактивна моќност / Ангелов, Јорданчо (докторска дисертација)
 5. Менаџирање на бизнис процеси во градежни компании / Јованоска-Петровска, Славица (магистерски труд)
 6. Импликација на воведување на стандардите за животна средина и заштита при работа на стопанските субјекти / Попоска, Ангелина (магистерски труд)
 7. Влијание на информатичката технологија врз проектниот менаџмент / Рашковска, Магдалена (магистерски труд)
 8. Економска анализа на инвестиции во мерки за енергетска ефикасност на стопански и индустриски објекти / Калач, Ирис (магистерски труд)

 

Февруари


 1. Синтеза на фази логички автопилот за автономно летало - хеликоптер / Матиќ, Ива (магистерски труд)
 2. Хевристички метод за интегрирана регулација на напоните и реактивните моќности во слабо автоматизирани дистрибутивни мрежи со присуство на дисперзирано производство на електрична енергија / Ташовска, Марија (магистерски труд)
 3. Статистичко моделирање со вејвлети / Станоевска-Ангелова, Билјана (магистерски труд)
 4. Анализа на влијанието на проектниот менаџмент во извршувањет на основните бизнис функции во современите компании / Божиновска, Билјана (магистерски труд)
 5. Имплементација на ЕРП во мало претпријатие со цел управување со човечки ресурси / Јосимовска, Ивана (магистерски труд)
 6. Влијание на животната средина како критериум во планирање и водење на проекти за изградба на високонапонски далекуводи / Петреска, Биљана (магистерски труд)
 7. Анализа и дизајн на VDSL пристапни мрежи / Младеновски, Бојан (магистерски труд)
 8. Примена на мешано-целобројно програмирање за ангажирање на агрегати во ЕЕС со уважување на преносната мрежа / Фејзулов, Мусах (магистерски труд)
 9. Проектирање на вградлив систем за тродимензионален печатар / Јовановски, Никола (магистерски труд)
 10. Бариери и придружни ризици при инвестиции во обновливи извори на енергија / Ахмети Јањиќ, Сузана (магистерски труд)
 11. Енергетски потенцијал од земјоделски култури и биолошки отпад и современи технологии за производство на енергија / Нестор, Ромео (магистерски труд)
 12. Квалитет на сервисите во интернет со користење на OPENFLOW / Данчев, Влатко
 13. Критична важност од ефективна тимска работа и проектен менаџмент во малите и средни претпријатија / Рамова, Викторија

 

Март

 

 1. Решавање на диференцијални, диференцни и интегрално-диференцијални равенки со помош на интегрални трансформации / Трајковиќ, Томислав (магистерски труд)
 2. Анализа на можностите за примена на интелигентни броила како предуслов за реализација на интелигентните електроенергетски мрежи / Дема, Мерита (магистерски труд)
 3. Развој на методологија за избор на енергетски ефикасни дистрибутивни трансформатори / Арсова, Јасмина (магистерски труд)
 4. Линеарна регресија и корелација и нивна примена / Петковска-Кузмановска, М. (магистерски труд)
 5. Анализа на алгоритмите на рутирање и протоколи на сигнализација за поддршка на квалитетот на сервисот / Велевски, Бојан (магистерски труд)
 6. Методологии за менаџирање на Обемот на работите во проектите / Донева, Сања (магистерски труд)
 7. Лидери во информатичко-комуникациската технологија-родови разлики во менаџирањето конфликти во проекти / Глигорова, Лидија И. (магистерски труд)
 8. Методологија на процесот на препознавање на претходни знаења и вештини стекнати во неформалното и информалното образование / Спасевска, Христина; Стојановска-Георгиева, Лихнида

 

Април


 1. Терминологија од областа на градежништвото / Нешкоски, Благоја

 

 

Мај


 1. Основна електрична мерења / Јовановић, Владислав Ђ.
 2. Elementi vektorske analize diferencijalne geometrije i teorije polja, -3. izd / Mihailović, Dobrivoje
 3. Elementi matematičke analize : za prvi stepen nastave na elektrotehničkom fakultetu /  Mihailović, D.
 4. Уметност на електрониката / Хоровиц, Пол; Хил, Винфилд
 5. Веројатност и случајни процеси / Гримет, Џофри Р. ; Стирзакер, Дејвид Р.
 6. Процесирање на дискретни сигнали / Опенхаим, Ален В. ; Шафер, Роналд В.
 7. Теорија на линеарно и целобројно програмирање / Шрајвер, Александар
 8. Производно инженерство и технологија на производство / Калпакјиан, Серопе ; Шмид, Стивен Р.

 

 

Наслови добиени во рамките на проектот на Владата на РМ

Наслови добиени во рамките  на проектот на Владата на Република Македонија "Превод на 500 стручни, научни книги и учебници од кои се учи на врвните, најдобрите и најреномираните универзитети во САД и Англија, а од областа на правото во Франција и Германија"

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2016 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2015 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2014 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2013 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2012 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2011 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2010 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2009 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2008 година

createpdf.jpg

Набавени книги на ФЕИТ 2007 година

createpdf.jpg