Лични алати
Пријави се

Хибридни енергетски системи и микромрежи

Предмет: Хибридни енергетски системи и микромрежи

Код: ФЕИТ04025

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: доц. д-р Димитар Димитров

Содржина на предметната програма: Концепти и предности на хибридни системи. Основни карактеристики на генератори на фотоволтаичен генератор, ветрогенератор, дизел агрегат, постројки на биомаса и биогас. Карактеристики на компонентите за акумулирање на енергија. Микро когенеративни постројки. Формирање и димензионирање на хибридни системи за автономно снабдување и хибридни системи врзани на мрежа. Концепт на микромрежи и ефикасно користење на енергијата. Режими на работа. Контрола, управување и подесување на хибридните системи. Техно-економска анализа. Практични имплементации и реализирани примери.

Литература:

  1. Bent Sørensen,Renewable  Energy, Elsevier Science,2004
  2. F. Zobaa, R. C. Bansal,Handbook of Renewable Technology,World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd,2011
  3. S. Chowdhury, S.P. Chowdhury and P. Crossley,Microgrids and Active Distribution Networks,The Institution of Engineering and Technology,2009
  4. J. F. Manwell, et al.,HYBRID2 – A Hybrid System Simulation Model - Theory Manual, Univ. of Massachusetts,1999
  5. International Energy Agency,IEA PVPS Task 11 - PV Hybrids and Mini Grids,International Energy Agency,2012
  6. Џ. Ендруз, Н. Џели,Наука за енергетиката принципи, технологии и влијанија, Дата Понс,2009