Лични алати
Пријави се

Конструктивни компоненти на ветерни електрани

Предмет: Конструктивни компоненти на ветерни електрани

Код: ФЕИТ02012

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Крсте Најденкоски

Содржина на предметната програма: Избор на турбина и генератор врз основа на параметрите карактеристични за поедина локација. Конструктивни карактеристики на генераторите. Врска на генераторот со турбината. Избор и карактеристики на високонапонска опрема. Трансформаторска станица. Нисконапонска опрема. Систем за заштита. Архитектура на системот за управување и мониторинг. Систем за контрола на квалитетот на електричната енергија. Шеми и дијаграми.

Литература:

  1. Thomas Ackermann, “Wind Power in Power Systems”, Wiley; 2 edition, 2012
  2. R.Gasch, J.Twele, “Wind power plants: fundamentals, design, construction and operation”, Springer; 2nd ed, 2012
  3. T. Burton, N. Jenkins, D. Sharpe, E.Bossanyi, “Wind energy handbook”, Wiley; 2 edition, 2011
  4. H.Piggott, “Wind power workshop: building your own wind turbine”, Centre for Alternative Technology; 4th Revised edition edition, 2011