Лични алати
Пријави се

Основи на обновливи извори на енергија

Предмет: Основи на обновливи извори на енергија

Код: ФЕИТ02016

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставници: проф. д-р Влатко Стоилков, проф. д-р Верка Георгиева, проф. д-р Маргарита Гиновска

Содржина на предметната програма: Споредба на конвенционални и обновливи извори на енергија. Животната средина и ОИЕ. Сонцето и сончевото зрачење. Начини на искористување на енергија од сонцето. Видови колектори. Рамни колектори. Концентрирачки (фокусирачки) колектори. Коефициент на ефикасност на колекторите. Ориентација и инклинација на колекторот. Директно претворање на сончевата енергија во електрична. Сончеви ќелии. Сончеви постројки. Историски развој на искористувањето на енергијата на ветрот. Енергетски потенцијал на ветрот како ОИЕ. Основни параметри и закони кои влијаат на конверзијата на енергијата на ветрот. Механичка и електрична конверзија на енергијата на ветeрот. Аспекти на искористувањето на водата како ОИЕ. Аспекти на искористувањето на биомасата како ОИЕ. Биомасата како начин на складирање на сончевата енергија. Начини на конверзија на енергијата од биомаса во топлинска и електрична енергија.

Литература:

  1. Godfrey Boyle, Renewable Energy Power for a Sustainable Future, Oxford Univ. Press, 2004
  2. Paul Breeze at all, Renewable Energy Focus Handbook, Elsevier, 2009
  3. Zekai ¸Sen, Solar Energy Fundamentals and Modeling Techniques, Springer-Verlag London,  2008
  4. Thomas Ackermann, Wind Power in Power Systems, Wiley; 2 edition, 2012