Лични алати
Пријави се

Принцип на работа и карактеристики на сончеви ќелии

Предмет: Принцип на работа и карактеристики на сончеви ќелии

Код: ФЕИТ08024

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Верка Георгиева

Содржина на предметната програма: Вовед. Внатрешен фотоефект. Апсорпција на светлината во полуспроводници. Принцип на работа на сончевите ќелии. Видови на сончеви ќелии. Еквивалентно коло на сончева ќелија. Волт - амперска карактеристика на сончева ќелија. Карактеристики на реална сончева ќелија. Снимање на карактеристиките на реална ќелија. Коефициент на полезно дејство на сончева ќелија. Фактори кои влијаат врз ефикасноста на сончевите ќелии. Зависност на ефикасноста од ширината на забранетата зона. Концепти за подобра ефикасност на сончевите ќелии.  Нови материјали за сончеви ќелии. Сончеви ќелии со наноструктурни филмови. Сончеви фотоволтаични централи. Визија за иднината на сончевите ќелии.

Литература:

  1. Miro Zeman,Solar cells,TU Delft OCW: (ET4149),2010
  2. H.S.Rauschenbach,,Solar Cell Array Design Handbook. The Principles and Technology of Photovoltaic Energy,New York,1990
  3. В.Георгиева ,Сончеви ќелии,Учебно помагало за интерна употреба,2013
  4. Peter Wurfel,Physics of Solar Cells- From Basic Principles to Advanced  Concepts WILEY,VCH Verlag GmbH & Co.KGaA,,2009