Лични алати
Пријави се

Технологии на складирање на сончева енергија

Предмет: Технологии на складирање на сончева енергија

Код: ФЕИТ08033

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Верка Георгиева

Содржина на предметната програма: Вовед. Складирање на топлинската енергија. Директно складирање. Складирање во течности. Складирање во цврста средина. Складирање во двојни медиуми. Латентна топлина. Хемиско складирање. Сезонско складирање на енергијата. Складирање на електрична енергија. Складирање на хидроенергија. Складирање со компримиран воздух. Батерии за складирање на електрична енергија. Видови на батерии. Складирање со суперспроводници. Финансиски бенефит и финансиски ризик.

Литература:

  1. Paul Breeze at all: Renewable Energy Focus Handbook,Elsevier, 2009
  2. Mukund R. Patel: Wind and Solar Power Systems,CRC Press LLC, 1999
  3. Soteris Kalogirou: Solar energy engineering: processes and systems,Elsevier, 2009
  4. Gilbert M. Masters: Renewable and Efficient Electric Power Systems,John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2004