Лични алати
Пријави се

Технологии за сончеви ќелии

Предмет: Технологии за сончеви ќелии

Код: ФЕИТ08034

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Маргарита Гиновска

Содржина на предметната програма:

Вовед во технологиите за сончеви ќелии. Класификација на сончевите ќелии според материјалот, конструкцијата, ефикасноста, начинот на поврзување, големината и формата. Прва генерација сончеви ќелии - конвенционални технологии на силициумски сончеви ќелии. Втора генерација сончеви ќелии - тенкослојни сончеви ќелии со аморфен силициум, CIS/CIGS или CdTe – карактеризација и моделирање. Можности за примена на тенкослојните сончеви ќелии за тераватно производство. Трета генерација на сончеви ќелии: сензитивни сончеви ќелии DSCC; органски фотоволтаици – добивање, карактеристики и моделирање. Нанотехнологии во сончевите ќелии. Развој на следната генерација сончеви ќелии и нивни апликации.

Литература:

  1. T. Markvart, L. Castaner, Solar Cells: Materials, Manufacture and Operation, Elsevier Science, 2005
  2. P. Javarama Reddy, Solar Power Generation: Technology, New Concepts & Policy, CRC Press, Taylor& Francis group, 2012
  3. M. A. Green, Third Generation Photovoltaics: Advanced Solar Cells, Springer, 2005
  4. A. Luque and S. Steven, Handbook of Photovoltaic Science and Engineering, John Wiley & Sons, 2003
  5. Richard J. Komp and J. Perlin, Practical Photovoltaics: Electricity from Solar Cells, Aatek Publ. 2002