Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 02-Електрични машини и автоматизација (02-ЕМА) Дигитална расклопна техника и заштита на електрични машини и трансформатори

Дигитална расклопна техника и заштита на електрични машини и трансформатори

Предмет: Дигитална расклопна техника и заштита на електрични машини и трансформатори

Код: ФЕИТ02003

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Влатко Стоилков

Содржина на предметната програма:

Структура на нисконапонските и високонапонските прекинувачки и управувачки системи. Начин на делување и поделба на прекинувачките уреди. АД конверзија на сигнали. Пренос и обработка на мерни сигнали. Одлики на мерните уреди во рас-клопните системи. Дигитални уреди за заштита, надзор и приказ на состојбите во регулирани процеси. Извршни уреди во ДРТ. Статички и динамички карактеристики на уредите за ДРГ. Интегрирање на управувачко-расклопни системи. Електромеханички системи во ДРТ. Примена на интелигентно управување во ДРТ. Комуникациски системи и SCADA програми во ДРТ. Параметри и елементи на заштита на електрични машини и трансформатори од преоптоварувања, влијанија н амрежа и друди состојби во електроенергетската мрежа.

Литература:

  1. I. Kasicki: Analysis and Design of Low-Voltage Power Systems, Wiley-VCH Verlag Gmbh&Co., 2004
  2. Krause, P.C.; Wasynczuk, O.: Electromechanical Motion Devices,Mc Graw Hill Int. Editions,1989
  3. S. А. Boyer,SCADA: Supervisory Control and Data Acquuisition,ISA,2004