Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 02-Електрични машини и автоматизација (02-ЕМА) Електрични машини во системи за обновливи извори на енергија

Електрични машини во системи за обновливи извори на енергија

Предмет: Електрични машини во системи за обновливи извори на енергија

Код: ФЕИТ02005

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Влатко Стоилков

Содржина на предметната програма: Принципи на конверзија на енергијата на ветрот во електрична енергија. Видови електрични машини наменети за ОИЕ. Одлики на обновливите извори на енергија. Одлики на ЕМ наменети за ОИЕ. Ефикасност на искористувањето на ОИЕ. Статистичка анализа на параметрите на ОИЕ потребни за избор на ЕМ и трансформатори. Модели на одделните ЕМ при стационарен режим на работа. Транзиентни модели на ЕМ наменети за ОИЕ. Примена на симулациски софтверски алатки за анализа на ЕМ во ОИЕ. Одлики на проектирањето на ЕМ наменети за ОИЕ. Економика на ОИЕ базирани на различни видови ЕМ. Управување на ЕМ во ОИЕ со примена на класични и неодредени (fuzzy logic) методи.

Литература:

  1. M. G. Simoes, F.A. Farret: Renewable Energy Systems: Design and Analysis with Induction Technology, CRC Press, 2004
  2. R. Gasch, J. Twele: Wind Power Plants Fundamentals, Design, Construction and Operation, James&James, 2004