Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 02-Електрични машини и автоматизација (02-ЕМА) Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизацијата

Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизацијата

Предмет: Истражувачки проект од областа на електрични машини и автоматизацијата

Код: ФЕИТ02

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: сите наставници

Содржина на предметната програма:

Методологија на научно-истражувачката и апликативната работа. Избор и проучување на релевантна литература за истражувањето. Поставување на предмет,методи и цели на истражувањето. Дефинирање на методите на истражување. Собирање и обработка на податоци.  Поставување на експеримент. Поставување на симулациска или лабораториска околина. Подготовка на тези за пријава на магистерска работа.

Литература:

  1. H. G. Gauch, „ Scientific Method in Practice“, Cambridge University Press, 2002.
  2. I. Valiela,Doing Science: Design, Analysis, and Communication of Scientific Research“, Oxford University Press, 2009.
  3. E. Bright Wilson Jr., „An Introduction to Scientific Research“, Dover Publications, 1991.