Лични алати
Пријави се
Трага: Дома ФЕИТ Студиски програми II циклус (магистерски) МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ НА ФЕИТ 2013-2018 02-Електрични машини и автоматизација (02-ЕМА) Напредни методи за проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати

Напредни методи за проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати

Предмет: Напредни методи за проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати

Код: ФЕИТ02014

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Содржина на предметната програма:

Компјутерски поддржано проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати. Вовед во компјутерското проектирање на електрични машини, трансформатори и апарати. Математички модели за компјутерско проектирање на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Банки на податоци. Методи за оптимално проектирање на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Алгоритми и компјутерски програми за реконструкција на пресметката на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Алгоритми и компјутерски програми за оптимално проектирање на ЕМТА. Елементи на компјутерска графика при компјутерско проектирање на електрични машини, трансфорамтори и апарати.

Технологија на производство на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Проектирање на технологијата на производство на електрични машини, трансфорамaтори и апарати. Компјутерска припрема на технолошка документација. Компјутерско следење на технолошки процеси на производство на електрични машини, трансфорамтори и апарати. Компјутерска следење на квалитетот на производот.

Литература:

  1. A. D. Dimarogonas, „Machine Design: A CAD Approach“, Wiley-Interscience, 2000.
  2. T. Stolarski, Y. Nakasone, S. Yoshimoto, „Engineering Analysis with ANSYS Software“, Butterworth-Heinemann, 2011.
  3. V. Ostovic, „Computer-Aided Analysis of Electric Machines: A Mathematica Approach“, Prentice Hall, 1994.