Лични алати
Пријави се

Заштита на електромоторни погони

Предмет: Заштита на електромоторни погони

Код: ФЕИТ06010

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: проф. д-р Слободан Мирчевски

Содржина на предметната програма:

Општо за заштитата на електромоторните погони. Заштита од пречки кои потекнуваат од работниот механизам. Видови работни механизми и нивни карактеристики. Заштита од преоптоварување. Биметални релеи. Термички релеи. Заштита од краткотрајни големи преоптоварувања. Осигурувачи. Прекуструјни релеи. Заштита од пречки кои потекнуваат од напојниот извор на погонот. Заштита од пречки кои потекнуваат од трифазната наизменична мрежа. Напонски релеи. Приклучување на големи мотори од аспект на мрежата. Избор и подесување на заштитата според режимот на работа на погонот. Заштита од пречки кои потекнуваат од енергетскиот преобразувач како напоен извор на погонот. Енергетски преобразувачи за погони со еднонасочни мотори. Енергетски преобразувачи за погони со наизменични мотори. Заштита од пречки кои потекнуваат од околната средина. Ѕ - заштита на електромоторните погони. Видови заштити. Класични електромеханички релеи. Комплексна електронска модуларна заштита. Микропроцесорски базирана заштита.

Литература:

  1. M. Djuric, Relejna zastita, Naucna knjiga, Beograd, 1991.
  2. S. H. Horowitz (Edited by), Protective Relaying for Power Systems II, IEEE Press, 1992.
  3. С. Мирчевски, Управување на електромоторни погони (предавања), ФЕИТ, 2008.
  4. H. Rentzsch, Electric Motors, ABB, 1992.
  5. B. Drury, The Control Techniques Drives and Control Handbook, Control Techniques, IEE, 2001.
  6. B. Vidmar, Relejni i signalni sklopovi, Skolska knjiga, Zagreb, 1985.