Лични алати
Пријави се

03-Електроенергетски системи (03-ЕЕС)

Студиска програма: 03-Електроенергетски системи (03-ЕЕС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа електроенергетски системи

Целта на студиската програма е образување на кадри во согласност со потребите на современото стопанство и врз основа на критериуми за квалитет на наставата на ниво на Универзитетот. Таа содржи фундаментални дисциплини од областа на ЕЕС, дополнети со нови истражувања и сознанија, но и низа нови дисциплини кои се развиени во согласност со современите научни сознанија. Студиската програма е конципирана на начин кој овозможува стекнување на знаења и компетенции неопходни за магистер од оваа област, кои што ќе претставуваат основа за понатамошно образование и следење на технолошкиот развој.

Предложената студиска програма ги вклучува најважните аспекти на ЕЕС со што студентите ќе се здобијат со знаења од областа на преносните и дистрибутивните системи, нивната експлоатација, водење, управување и планирање, интеграцијата на дисперзираното производство на електрична енергија во ЕЕС, пазарното стопанисување со електрична енергија, квалитетот на електричната енергија и интелигентните мрежи.

Студиската програма ќе овозможи создавање кадри кои по магистрирањето ќе станат дел од електроенергетската индустрија, пред се во рамките на компаниите за пренос, дистрибуција, трговија и снабдување со електрична енергија. Истовремено, постои можност за нивна вклученост во јавната администрација чии што функции се поврзани со ЕЕС, но и во консултантски, проектантски и производни компании. Сегашните состојби во електроенергетските компании укажуваат на постојана потреба од квалитетни кадри способни да се вклучат во современите текови и да одговорат на барањата на различните сегменти од стопанството. Реструктуирањето и промените во електроенергетскиот сектор кои што се одвиваа во изминатиот период покажуваат дека квалитетните кадри се најважниот сегмент за успешно изведување на овој процес.

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 3

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 4

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 5

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ09010

Развој на интелигентни мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09012

Симулатор на пазар на електрична енергија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09001

Анализа на сложени заземјувачки системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09002

Доверливост на ЕЕС

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09004

Квалитет на електричната енергија во ЕЕС

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09006

Напредни техники за анализа на ЕЕС

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09014

Функции на следење и управување на дистрибутивните системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09015

Функционирање на пазарите на електрична енергија

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09007

Примена на програмски алатки во ЕЕС

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09013

Флексибилни регулациони уреди во ЕЕС

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09003

Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09009

Работа и управување на ЕЕС

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ09011

Регулатива во енергетиката

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ00008

Енергија и климатски промени

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ03

Истражувачки проект од областа на електроенергетските системи

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900