Лични алати
Пријави се

11-Безжични и мобилни комуникации (11-БМК)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма:11-Безжични и мобилни комуникации (11-БМК)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: магистер по електротехника и информациски технологии од областа безжични и мобилни комуникации

Секторот на информациско-комуникацискиот технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на безжични и мобилни комуникации на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма. Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија во Република Македонија. Дополнително, безжичните и мобилните комуникации се главни истражувачки области во современите телекомуникации, па кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област. Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки. Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа наинформациско-комуникациските технологии.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ10013

Напредни безжични комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10012

Напредни безжични и мобилни мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10019

Радио мобилни комуникации

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 1

6

3+0+0+3

180

Факултетски изборен 2

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ10001

Безжични мултимедиски мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10025

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10004

Дизајн на телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10005

Експериментални и развојни платформи во телекомуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10008

Кооперативни комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10009

Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10011

Наномрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10014

Напредни интернет технологии

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10015

Напредни телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10017

ОФДМ и МИМО технологии за широкопојасни системи и стандарди

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10018

Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10020

Реконфигурабилни мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10021

Симулација на телекомуникациски системи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10022

Следна генерација оптички мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10023

Софтверски дефинирани мрежи

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10026

Статистичко процесирање на сигналите и процесирање со полиња

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10028

Телекомуникациски протоколен инженеринг

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10029

Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10030

Теорија на информации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10031

Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

6

3+0+0+3

180

ФЕИТ10032

Техники на истражувањe во телекомуникациите

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

ФЕИТ11

Истражувачки проект од областа на безжични и мобилни комуникации

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900