Лични алати
Пријави се

11 - Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма:11-Безжични системи, сервиси и апликации (11-БССА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: магистер по електротехника и информациски технологии од областа Безжични системи, сервиси и апликации

Секторот на информациско-комуникацискиот технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на Безжични системи, сервиси и апликации на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма. Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија во Република Македонија. Дополнително, Безжични системи, сервиси и апликации се главни истражувачки области во современите телекомуникации, па кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област. Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки. Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа наинформациско-комуникациските технологии.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ10001

Безжични и мобилни системи и сервиси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10008

Енергетски ефикасни безжични системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10017

Модерни безжични комуникации

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ10002

Безжични мултимедиски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10003

Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10005

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10006

Дизајн на телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10012

Интелигентни безжични инфраструктури: технологии и апликации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08009

Конвексна оптимизација со примена

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10014

Кооперативни комуникации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10015

Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10018

Наномрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10021

Напредни телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10024

Позиционирање и технологии за мобилност

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10025

Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10026

Реконфигурабилни мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10027

Симулација на телекомуникациски системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10028

Следна генерација оптички мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10030

Стандарди и регулатива за радиофреквенциски спектар

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10031

Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10033

Телекомуникациски протоколен инженеринг

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10034

Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10035

Теорија на информации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10036

Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10037

Техники на истражувањe во телекомуникациите

6 3+0+0+3 180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ11

Истражувачки проект од областа на Безжични системи, сервиси и апликации

6

0+0+0+6

180

3ФЕИТ10032

Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации

4

2+0+0+2

120

Универзитетски изборен предмет

4 2+0+0+2 120

Вкупно

30

4+0+0+30

1020