Лични алати
Пријави се

10 - Дигитално процесирање на сигнали (10-ДПС)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 10-Дигитално процесирање на сигнали (10-ДПС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии – академски, од областа на техничките науки и природно математички факултет.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа дигитално процесирање на сигнали

Дигитално процесирање на сигнали е во основа на целата денешна информатичка и комуникациска технологија и областите на нејзината примена постојано се шират, како на пример комуникациите, мултимедијата, компјутерските системи, роботика, медицината, економијата и многу други. Брзиот развој во производството и во користењето на дигиталните уреди и системи наметна потреба за кадар со поголемо теоретско знаење и дизајнерски вештини за развој на нови напредни системи и техники.

Оваа студиска програма е дизајнирана така што овозможува разбирање на основите на DSP, принципите, тековните апликации како и на новите трендови. Наменета е за:

  • Студенти (со соодветен степен на квалификации) кои сакаат да ги зголемат своите можности за вработување во фирми кои се бават со проектирање на софтвер или хардвер и применуваат DSP технологии
  • Студенти кои тежнеат да се здобијат со продлабочено теоретско знаење и квалификации релевантни за успешно занимавање со модерни DSP технологии
  • Вработени во фирми кои применуваат процесирање на сигнали кои имаат потреба од формални квалификациии и сакаат да го прошират своето знаење во најразлични полиња на примени на DSP
  • Инженери, дизајнери на хардвер и софтвер, менаџери како и планери во индустријата кои тежнеат кон продлабочено разбирање на сегашните пристапи во DSP технологијата и примените и имаат амбиција за проширување на областите на примена на методите на DSP.

Студиската програма има за цел да ги оспособи студентите:

  • да ги имплементираат DSP техниките во нови области на примена
  • да демонстрираат разбирање за теоретските проблеми во процесирање на звук, слика, видео
  • да се здобијат со соодветна оспособеност за решавање на практични проблеми во сите домени на примена на DSP
  • да покажат зрелост и оспособеност за следење на моментната состојба во истражувањата во некоја од специфичните области на DSP

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05011

Напредни техники за дигитално процесирање на сигнали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05001

DSP микроконтролери во реално време

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05002

Биометрика и видео набљудување

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05003

Дигитално процесирање на аудио

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05009

Машински вид

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05022

Процесирање и анализа на биомедицински сигнали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05023

Процесирање и анализа на слика

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05024

Процесирање на биомедицински слики

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ03013

Сензори, сигнали и системи за аквизиција на податоци

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05025

Сигурност во мултимедија

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10031

Статистичко процесирање на сигналите и статистичко учење

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ10

Истражувачки проект од областа на дигиталното процесирање на сигнали

6

0+0+0+6

180

Иновациски менаџмент

4

2+0+0+2

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

4+0+0+30

1020