Лични алати
Пријави се

Проектирање согласно со стандардите – PFC & EMC

Предмет: Проектирање согласно со стандардите – PFC & EMC

Код: 3ФЕИТ05021

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Гоце Стефанов, Доц. д-р Томислав Карталов

Цели на предметната програма (компетенции): Со успешно положување на овој предмет, студентот се стекнува со сознанија за можните извори на електромагнетни пречки кај уредите на енергетската електроника, за ефектите од електромагнетните влијанија во енергетската електроника, како и за методите на нивното намалување или отстранување во практиката.

Содржина на предметната програма: Аспекти на електромагнетните влијанија во енергетската електроника. Услови, препораки и стандарди. Основни принципи на електромагнетната интерференција. Неидеално однесување на компонентите (проводници, печатени плочки, отпорници, кондензатори, индуктивни елементи, трансформатори, ферити, механички прекинувачи, полупроводнички прекинувачки елементи). Извори на чист шум (термички шум, шум на сачма, контактен шум, фреквенциски опсег на шумот). Генерирање на интерферентен шум. Еквивалентни модели. Пренесување на шум и интерферентни пречки. Заземјување. Оклопување. Електромагнетна интерференција кај уредите од енергетската електроника (насочувачи, инвертори, прекинувачки извори за напојување – SMPS, преобразувачи со PWM); извори на пречки, методи на мерење, техники за редуцирање на внатрешни електромагнетни интерференции, ЕМИ филтри. Тестирање на отпорноста на пречки од мрежата за напојување.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

J. A. Cobos

Design for Compliance with Standards - PFC & EMC

интерна скрипта ФЕИТ, Скопје

2000

2

Laszlo Tihanyi

Electromagnetic Compatibility in Power Electronics

IEEE Press,  New York

1995

3

Derek A. Paice

Power Electronic Converter Harmonics

IEEE Press,  New York

1995

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Clayton R. Paul

Introduction to Electromagnetic Compatibility, 2-nd Ed.

John Wiley & Sons

2006

2

Ralph Morrison

Grounding and Shielding Techniques and Instrumentation, 4-th Ed.

John Wiley & Sons

1998

3

Richard Lee Ozenbaugh, Timothy M. Pullen

EMI Filter Design, 3-rd Ed.

CRC Press, 2011

2011