Лични алати
Пријави се

12 - Комуникациски и информациски технологии (12-КИТ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 12-Комуникациски и информациски технологии (12-КИТ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа комуникациски и инфромациски технологии

Секторот на информациско-комуникациските технологии е во постојан пораст. Побарувачката за магистри профилирани во областа на комуникациските и информациските технологии на пазарот на трудот во Република Македонија е голема, а со тоа и оправданоста за воведување на ваква студиска програма.Целта на студиската програма е да произведе кадар кој ќе биде носител на развојот на ИКТ секторот и севкупната економија во Република Македонија.

Кандидатот кој магистрирал на оваа студиска програма може да продолжи со докторски студии во истата или слична научна област.

Широката научна основа може да му помогнат на кандидатот успешно да работи / да се преориентира и во други научни области од областа на техничките науки.

Програмата го оспособува кандидатот за претприемаштво и основање на нови бизниси во областа на информациско-комуникациските технологии.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ10004

Бизнис менаџмент во телекомуникациите

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10020

Напредни интернет технологии

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10028

Следна генерација оптички мрежи

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ10001

Безжични и мобилни системи и сервиси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10002

Безжични мултимедиски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10003

Безжични системи од следна генерација: технологии, апликации и примена на машинско учење

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10005

Дизајн и имплементација на телекомуникациски услуги

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10006

Дизајн на телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10007

Експериментални и развојни платформи за ИКТ системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10008

Енергетски ефикасни безжични системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10009

Енергетски ефикасно омрежување

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10010

ИКТ за енергетска ефикасност и одржлив развој 2

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10011

ИКТ решенија за паметно општество

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10013

Квантни комуникации и квантни пресметки

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10015

Менаџмент на мултимедиски мрежи и сервиси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10016

Мерења во Интернет

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10017

Модерни безжични комуникации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10018

Наномрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10021

Напредни телекомуникациски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10022

Напредни техники за обработка на комуникациски податоци во мобилни и безжични мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10023

Оптички комуникации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10025

Примена на методи за оптимизација во безжичните комуникации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10027

Симулација на телекомуникациски системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10029

Софтверски дефинирани мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10033

Телекомуникациски протоколен инженеринг

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10034

Телесообраќаен инженеринг и мрежно планирање

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10036

Теорија на кодирање и сигурносни комуникации

6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ10037

Техники на истражувањe во телекомуникациите

6 3+0+0+3 180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ12

Истражувачки проект од областа на комуникациските и информациските технологии

6

0+0+0+6

180

3ФЕИТ10032

Стратешко планирање за телеком и Интернет иновации

4

2+0+0+2

120

Универзитетски изборен предмет

4 2+0+0+2 120

Вкупно

30

4+0+0+30

1020