Лични алати
Пријави се

16 - Микро и нано технологии (16-МНТ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 16- Микро и нано технологии (16-МНТ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа микро и нано технологии

Целта на студиската програма Микро и нано технологии е да обезбеди квалитено мултидисциплинарно образование во примената на микро и нано технологиите за сензори и системи на макрометарско ниво.

Студиите би им овозможиле на студентите и понатамошни сопствено неформално образование од областа на микро и нано технологии (курсеви, обуки,...), но и продолжување на своето формално образование на трет циклус на студии, докторски студии.

Магистрите по микро и нано технологии ќе бидат оспособени за работа во сите сфери на едно модерно информатичко општество: електронската, автомобилската и авионската индустрија, информатичките и телекомуникациските компании, медицината, фармацијата, индустријата за паметен текстил (smart textile) и сл.

Магистрите по микро и нано технологии особено можат да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

 

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

 

 

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 5

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05012

Од микроелектроника до наноелектроника

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ12003

Компјутерски потпомогнат дизајн на интегрирани кола

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ12009

Термичка анализа и проектирање на микроелектронски кола

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01008

Микро и нано сензори

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ12007

Проектирање микро и нано системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05020

Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ12004

Моделирање и симулација на полупроводнички електронски елементи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08017

Наноматеријали и наноструктури

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08007

Карактеризација на микро и нано-елементи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08018

Нанометрологија и стандардизација

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10023

Оптички комуникации

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08030

Стохастички диференцијални равенки

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ16

Истражувачки проект од областа на микро и нанотехнологиите

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900