Лични алати
Пријави се

19 - Мултимедиски технологии (19-МТ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 19-Мултимедиски технологии (19-МТ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии – академски.

Академски назив: Магистер по мултимедиски технологии

Развојот и достапноста на мултимедиските технологии доведе до рапидно зголемување на потребите на компаниите за стручни лица од оваа област. Оваа потреба во моментов се задоволува со селекција на инженерски кадар од областите дигитално процесирање на сигнали и компјутерско инженерство и нивно понатамошно едуцирање во компаниите или на универзитети во странство. Типично, инженерите во овие области се со добри технички познавања, но нивното познавање на креативните аспекти на процесот на создавање мултимедиски содржини е слабо. Тие ги следат достигањата во мултимедиските технологии како нивен личен интерес, но не и како професионална обврска. Развојот, пак, во овие технологии е толку динамичен што нивното познавање и користење е единствено можно со темелна едукација на кадрите и во техничко-технолошките области, но и во креативните процеси на создавање на мултимедиски содржини.

Наставните содржини понудени во оваа програма ќе им овозможат на студентите едукација која е адаптирана на современите текови на развој на мултимедиските технологии и на потребите на компаниите кои својата дејност ја развиваат токму во оваа област. Потребата за кадар во овие компании се гледа не само во доменот на користење на современите мултимедиски технологии, туку и во истражувањето и развојот на нови. Се поголем дел од компаниите се насочуваат кон истражувањето и развојот во овие области како нивна перманентна ориентација. Во таа ориентација нивниот најголем проблем во моментов е недостатокот од соодветно едуциран кадар и неможноста за континуирано следење на новините и надоградување на знаењата преку осмислен системски пристап. Наставните содржини на оваа студиска програма овозможуваат активно вклучување на студенти од чисто техничка средина, но исто така сосема рамноправно учество и на кадри од уметничката фела. Програмата е така конципирана што ќе им овозможи на студентите стекнување на: вештини за анализа, дизајн и имплементација на разновидни мултимедиски системи во различни услови и за различни намени. Во повеќе сегменти во програмата се вклучени најновите технологии од повеќе аспекти на подрачјето на мултимедиски системи: мрежи, сензорски системи, графика и анимација, дигитална обработка на слика, видео и аудио итн. Студентите на оваа студиска програма ќе бидат исклучително оспособени за работа во интердисциплинарни тимови, како и за работа во сите сфери на тековното модерно мултимедиски ориентирано општество, во информатичките и телекомуникациските компании, компаниите кои произведуваат и сервисираат мултимедиски системи, како и во подрачјето на уметноста и индустријата за забава.

Секако, магистрите од оваа студиска програма можат сосема рамноправно да се вклучат и да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и др.

Задолжителни предмети - Програмата нема задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 5

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

 

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05003

Дигитално процесирање на аудио

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05004

Дигитално процесирање на видео

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05005

Дигитално процесирање на говор

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05009

Машински вид

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05010

Машинско учење во процесирање на сигнали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07010

Напредни стандарди за складирање  и обработка на податоци

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05011

Напредни техники за дигитално процесирање на сигнали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08020

Нумерички методи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08024

Оптички феномени

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05023

Процесирање и анализа на слика

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05025

Сигурност во мултимедија

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ10035

Теорија на информации

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ19

Истражувачки проект од областа на мултимедиските технологии

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900