Лични алати
Пријави се

7 - Наменски компјутерски системи (7-НКС)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 7 - Наменски компјутерски системи (7-НКС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа наменски компјутерски системи

Наменските и вградливите компјутерски системи претставуваат комбинација на хардвер и софтвер чија цел е да се контролира уред, процес или комплетен систем. Специфични примери на вакви системи се: контрола на речиси сите системи во автомобилите, контрола на работењето на автомобилските мотори, автоматски пилот, навигациони системи и системи за управување во авионите, чипсети кај дигитални телевизори, чипови кај комуникациските уреди, амбиентните уреди, контролни системи кај нуклеарните реактори, и слично. Значењето на овие системи расте континуирано. На пример: во 2010 година постоеле и во практична употреба биле над 16 милијарди вакви уреди во целиот свет, а предвидувањата прогнозираат дека бројот на овие уреди се очекува да се зголеми двојно до 2014 година. Со други зборови, за секој жител на планетава би постоеле по 3-4 вакви уреди. Забележителен е порастот на употреба на вакви системи во автомобилската индустрија, каде процентот на учество на наменски процесорски системи во вкупната вредност на автомобилот се очекува да порасне до 45-50% во 2013. Овие предизвици можат успешно да се следат и применуваат само со продуцирање нови генерации студенти, образувани во полето на наменски компјутерскии системи. Во прилог на постоењето на ваква студиска програма зборува и фактот што вкупниот пазар во ова подрачје во 2010 година изнесувал околу 20 милијарди УСД, со пораст од 10-15% на годишно ниво.

Вториот циклус на студии по Наменски компјутерски системи има за цел да образува врвни кадри во делот на проектирање, реализација и примена на комплетни хардверски и софтверски наменски системи во сите можни подрачја на примена. Кадрите што одовде ќе произлезат ќе бидат оспособени рамноправно да се носат на светско ниво со своите колеги, а во опредлени аспекти и да доминираат.

По завршувањето на оваа студиска програма кандидатите ќе можат:

  • да имплементираат проектни техники и за хардвер и за софтвер за наменски вградливи системи;
  • да проектираат и реализираат наменски вградливи компјутерски системи во целина – хардвер и софтвер;
  • да проектираат и реализираат наменски софтвер за постојни системи;
  • да проектираат и реализираат наменски хардвер за постојни системи;
  • да следат и активно да учествуваат и да ги подобруваат актуелните истражувања во ова подрачје;
  • да бидат оспособени за вклучување и водење на тимови во актуелни интердисциплинарни и специфични подрачја на примена.

Задолжителни предмети - Програмата нема задолжителни предмети

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.

Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.

Изборниот предмет 5 се избира од листата Б или од листата на сите наставни предмети застапени на  единицата на универзитетот.

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

 

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

 

Изборен предмет 5

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети - Листа А

*Задолжително се избираат најмалку два од предложените предмети од листата А

3ФЕИТ07012

Оперативни системи и драјвери

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07020

Софтвер за НКС и мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07022

Техники за HDL проектирање и FPGA реализација

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07023

Техники за дизајн на компјутерски системи

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети - Листа Б

*Се избираат најмногу три од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата  А

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ07001

Безбедност и надежност на компјутерско комуникациски системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08004

Дискретна математика

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07003

Интернет на нешта

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07004

Когнитивно пресметување во ИКТ

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08011

Линеарни статистички модели

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07005

Моделирање и симулација – проценка на перформанси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07006

Наменски и современи компјутерски мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07007

Наменски процесори

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07008

Напредна анализа на податоци со методи од машинско учење

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07013

Пресметувања со високи перформанси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07014

Пресметување во grid и облак

6 3+0+0+3 180

3ФЕИТ07015

Проектирање и анализа на повеќе-гигабитни безжични локални мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07017 Сензорски, безжични и мобилни компјутерски мрежи и системи 6 3+0+0+3 180

3ФЕИТ07018

Системи за дигитални трансакции

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07019 Складишта и наменска обработка на податоци 6 3+0+0+3 180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ07

Истражувачки проект од областа на наменски компјутерски системи

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900