Лични алати
Пријави се

1- Обновливи извори на енергија (1 - ОИЕ)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 01-Обновливи извори на енергија (01 – ОИЕ)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на академски студии и освоени 240 ЕКТС кредити, или завршени додипломски студии во траење од најмалку 8 семестри пред воведувањето на ЕКТС на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа обновливи извори на енергија

Целта на студиската програма е образување на кадри во согласност со потребите на современото стопанство и врз основа на критериуми за квалитет на наставата на ниво на Универзитетот. Таа содржи фундаментални дисциплини од областа на обновливите извори на енергија, дополнети со нови истражувања и сознанија, но и низа нови дисциплини кои се развиени во согласност со современите научни сознанија. Студиската програма овозможува создавање кадри кои по магистрирањето ќе станат дел од електроенергетската индустрија, пред се во рамките на компаниите кои произведуваат и проектираат опрема базирана на ОИЕ, како и во компаниите за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија. Стручност и компетентност во дефинирање на потребите од стандардизација и регулатива согласно препораките на ЕУ. Функционирање на меѓународните тела за стандардизација. Делокруг на активности на IEC и ISO организациите. Стандардизација во Република Македонија. Примена на техничките стандарди во различни области од електротехниката со акцент на електричните уреди со зголемена ефикасност, либерализиран пазар на електрична енергија и повластени тарифи за развој на обновливите извори на енергија.

Студиската програма е развиена во согласност со критериумите, задачите и целите на ФЕИТ за задржување на високи стандарди во образување квалитетни кадри. Оваа студиска програма е конципирана врз основа на претходни искуства во изведувањето на наставата на слична студиска програма акредитирана во 2008 година, со перманентниот развој на проблематиката, како и постојаното унапредување и континуираната соработка со стопанството.

Предложената студиска програма вклучува широки познавања од ОИЕ со што студентите ќе се здобијат со знаења од областа на обновливите извори на енергија и конверзијата во електрична енергија, нивното проектирање, експлоатација, одржување, управување и планирање, како и работата во независен или систем интегриран во електроенергетскиот систем.

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ02020

Примена на обновливи извори на енергија

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ02002

Ветрогенераторски системи и технологии

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04004

Енергетика и околина

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04005

Енергетски аспекти на ветерни електрични централи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02010

Енергетски преобразувачи за обновливи извори на енергија

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ09003

Интеграција на производството од ОИЕ во ЕЕС

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02014

Квалитет на електрична енергија од ОИЕ

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02016

Конструктивни компоненти на ветерни електрани

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04008

Мали хидроцентрали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ03005

Мерење на параметрите на обновливи извори

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02021

Принцип на работа и карактеристики на сончеви ќелии

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04017

Проектирање и градба на фотоволтаични системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08026

Производство на сончеви панели

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04023

Техноекономски аспекти на обновливи извори на енергија

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08033

Технологии за добивање енергија од биомаса

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ02023

Технологии за складирање на сончевата енергија

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08034

Технологии за сончеви ќелии

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ04025

Хибридни енергетски системи и микромрежи

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ01

Истражувачки проект од областа на обновливите извори на енергија

6

0+0+0+6

180

3ФЕИТ02013

Иноваторство и трансфер на технологии

4

2+0+0+2

120

 

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

4+0+0+30

1020