Лични алати
Пријави се

13 - Применета математика (13-ПМА)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 13 - Применета математика (13-ПМА)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии – академски.

Академски назив: Магистер по применета математика

Вториот циклус на студии по применета математика  со својата наставна содржина, облиците и методите на настава, ќе овозможи стекнување на темелни знаења, умеења и вештини од областа на применетата математика.

Со стекнатите знаења од успешно завршениот втор циклус на студии магистерот ќе биде оспособен да работи во одделенија за истражување и развој во компании од техничките стопански гранки, банките и осигурителните компании. Магистерот ќе може да прави консалтинг во овие компании, да предлага и имплементира иновативни решенија во технолошкиот процес, со што би го намалил ризикот на работење и би ги зголемил приходите во компанијата.

Оваа студиска програма создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој. Магистрите по применета математика  особено може да придонесат во научно-истражувачката работа и наставната работа на Универзитетите, научните институти, истражувачките центри и други, и успешно да продолжат со студирање на трет циклус на студии.

 

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

Програмата нема задолжителни предмети

 

 

 

Изборни предмети

Изборните предмети 1 и 2 се избираат од листата А.

Изборните предмети 3 и 4 се избираат од листата А или од листата Б.

Изборниот предмет 5 се избира од листата Б или од листата на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот.

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 5

6 3+0+0+3 180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборни предмети - Листа А

3ФЕИТ08004

Дискретна математика

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08005 Диференцијални равенки

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08010

Линеарна алгебра

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08020

Нумерички методи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08023

Одбрани делови од анализа

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08029

Статистика

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08031

Теорија на веројатност

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети - Листа Б

3ФЕИТ08002

Геометриско моделирање

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08003

Динамички системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08006

Интегрални трансформации и нивна примена

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08008

Комплексни мрежи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08009

Конвексна оптимизација со примена

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08011

Линеарни статистички модели

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08016

Моделирање со случајни процеси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08019

Нумеричка линеарна алгебра

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08021

Нумерички методи во стохастички процеси

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08025

Применета алгебра

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ08027

Симулации со методот Монте-Карло

6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08028

Случајни процеси

6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08030 Стохастички диференцијални равенки 6 3+0+0+3 180
3ФЕИТ08035

Финансиска математика

6 3+0+0+3 180

 

 

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ13

Истражувачки проект од областа на применета математика

6

0+0+0+6

180

3ФЕИТ08015

Методи на истражување и техники на пишување

4

2+0+0+2

120

Универзитетски изборен предмет

4 2+0+0+2 120

Вкупно

30

4+0+0+30

1020