Лични алати
Пријави се

9 - Вградливи микрокомпјутерски системи (9-ВМС)

MK_flag.png UK_flag.png

Студиска програма: 9- Вградливи микрокомпјутерски системи (9-ВМС)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршено прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа вградливи микрокомпјутерски системи

Студиската програма Вградливи микрокомпјутерски системи има за цел да изгради профили кои се извонредно барани во светот. Посебен интерес за овој профил има во автомобилската индустрија, авиоиндустријата, индустријата за широка потрошувачка, медицинска опрема и практично во сите области каде што се применуваат т.н. „интелигентни“ уреди. Вградените микрокомпјутери се скриените делови кои што им ја даваат „интелигенцијата“ на уредите.

Овие магистерски студии нудат можност инженерите да се стекнат со компетенции барани и од голем број можни инвеститори во Република Македонија. Програмата обезбедува профили и за домашните компании кои што креираат сопствени призводи, а добар дел од нив и за out-sourcing ангажмани. Знаењата што програмава им ги нуди на идните магистри претставуваат солидна основа и за сопствени креации со кои што можат да започнат сопствен бизнис во областа.

Програмата ВМС е насочена кон научно-истражувачко изградување на кандидатите во доменот на применетите науки. Комбинацијата од истражувачки и практични вештини е ценета на голем број светски универзитети и истражувачки институти, а секако и на домашните.

Задолжителни предмети

Код                                                Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05026 Современи микроконтролери  за 
проектирање вградливи системи

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 1

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 2

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 3

6

3+0+0+3

180

Изборен предмет 4

6

3+0+0+3

180

Вкупно

30

15+0+0+15

900

Изборните предмети 1, 2 и 3 се избираат од листата А.

Изборниот предмет 4 се избира од листата Б  или од листата на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот.


Изборни предмети – Листа А

* Задолжително се избираат најмалку три од предложените изборни предмети од листата А

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05014

Програмирање на вградливи системи во ‘C’

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05019

Проектирање системи со FPGA

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05001

DSP микроконтролери за реално време

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05018

Проектирање системи со 8-битни микроконтролери

6

3+0+0+3

180

Изборни предмети – Листа Б

** Се избира најмногу еден од предложените изборни предмети од листата Б, зависно од бројот на избрани предмети од листата  А

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ05015

Програмирање со VxWorks RTOS

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ07023

Техники за дизајн на компјутерски системи

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05012

Од микроелектроника до наноелектроника

6

3+0+0+3

180

 

Интерфејси за комуни­кација и тестирање

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ05020

Проектирање системи со аналогни и комбинирани сигнали

6

3+0+0+3

180

3ФЕИТ01016

Современи мехатронички системи

6

3+0+0+3

180

Задолжителни предмети

Код

Предмет

Кредити

Неделен фонд на часови

Вкупен расположив фонд на време (часови)

3ФЕИТ00

Магистерска работа

20

0+0+0+20

600

Изборни предмети

3ФЕИТ09

Истражувачки проект од областа вградливи микро­компјутерски системи

6

0+0+0+6

180

Универзитетски изборен предмет

4

2+0+0+2

120

Вкупно

30

2+0+0+28

900