Лични алати
Пријави се

Проектирање системи со 8-битни микроконтролери

Предмет: Проектирање системи со 8-битни микроконтролери

Код: 3ФЕИТ05018

Број на ЕКТС кредити: 6 ЕКТС

Неделен фонд на часови: 3+0+0+3

Наставник: Проф. д-р Љупчо Караџинов

Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на обврските предвидени со предметот, студентот се стекнува со познавања на архитектурите на 8-bit-ните микроконтролери, способност за програмирање со асемблерскиот јазик, способност за програмирање во 'C' јазик, познавања за користење на вградените периферии, поврзување со надворешни кола со 8-битните микроконтролери, како и проектирање на вградливи микрокомпјутерски системи со 8-битните микроконтролери.

Содржина на предметната програма: Вградливи микрокомпјутерски системи. Споредба на архитектурите на 8-bit-ните микроконтролери. Архитектура на 8-bit-ните микроконтролери од Microchip: фамилии PIC10/12/16 и PIC18. RISC инструкциски сет на 8-bit-ните микроконтролери од фамилијата PICmicro. Вградливи периферии и поврзување со надворешни уреди. Програмирање на микроконтролери во асембелрски јазик. Апсолутно и релативно лоциран код. Директиви на развојната околина MPLAB. Програмирање на микроконтролери во 'C' јазик и развојни околини (HI-TECH C, microC и microProg). Библиотеки со готови функции во 'C' јазик. Дебагирање. Студии на конкретни примени (case studies). Развојни стратегии при проектирање микроконтролерски систем. Изработка на проект со микроконтролер.

Литература:

Задолжителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Myke Predko

Programming and Customizing PICmicro Microcontrollers, 3-rd Ed.

McGraw-Hill,  New York

2008

2

Tim Wilmshurst

Designing Embedded Systems with PIC Microcontrollers, Principles and Applications

Elsevier,  Amsterdam

2007

3

Julio Sanchez, Maria P. Canton

Microcontroller Programing: The Microchip PIC

CRC Press,  Boca Raton, FL

25007

Дополнителна литература

Бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1

Lucio di Jasio

PIC Microcontrollers

Elsevier, Amsterdam

2007

2

I. Scott MacKenzie, Raphael C.-W. Phan

The 8051 Microcontroller

Pearson, Upper saddle River, NJ

2007

3

Martin P. Bates

Programming 8-bit PIC Microcontrollers in C: with Interactive Hardware Simulation

Newnes

2008