Лични алати
Пријави се
Трага: Дома II Циклус Тековни соопштенија за студентите Стипендии од ОКТА

Стипендии од ОКТА

Рок за аплицирање до 16.10.2018 година

okta_logo.png

 

Врз основа на склучениот Меморандум за соработка потпишан помеѓу Универзитетот Св. Кирил и Методиј и ОКТА АД - Скопје, на 31.08.2018 година, Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје распишува

 

ОГЛАС

за доделување две стипендии на студенти од втор циклус студии


ОКТА АД-Скопје, (во натамошниот текст: ОКТА) во учебната 2018/2019 година доделува две стипендии на студентите запишани на втор циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, на следните студиски програми:

 • Обновливи извори на енергија
 • Електроенергетски системи
 1. I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:

Право на стипендија има кандидатот кој ги исполнува следните услови:

 1. Да има завршено прв циклус студии на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во траење од 8 семестри, со постигнат просечен успех од најмалку 8,00;
 2. Да поседува сертификат, како доказ за активно познавање англиски јазик;
 3. Да не е корисник на стипендија од други даватели;
 4. Да е државјанин на Република Македонија;
 5. Предност ќе имаат кандидати кои не се во редовен работен однос.
 1. II. ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ:
 2. Пријава (формулар достапен на интернет страната на Факултетот);
 3. Копија од диплома/уверение за завршени академски студии од прв циклус и уверение за постигнат успех;
 4. Уверение-потврда за активно познавање англиски јазик;
 5. CV на македонски јазик.
 1. III. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:

Стипендијата ги покрива трошоците за школарина во учебната 2018/2019 година во висина од 1.500 евра.

 1. IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ

Крајниот рок за пријавување на кандидатите за користење на академската стипендија за студии од втор циклус е 16.10.2018 година. Документите може да се достават во архивата на Факултетот или по пошта на адреса: Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје, ул. Руѓер Бошковиќ, бр.18, Скопје.

Кандидатот ќе биде избран од страна на Комисија составена од претставници на ОКТА и претставници од Факултетот, а за кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе биде организирано интервју.

ЖИРО СМЕТКИ НА ФАКУЛТЕТОТ

Жиро сметки на ФЕИТ

Студентски парламент за УКИМ
Веб:
http://spukm.org.mk
Адреса:
Ул. „М. Теодосие Гологанов“ бр. 28/13, 1000 Скопје

Контакт:
spukm.mk@gmail.com
02 / 3223 024
Студентски правобранител