Развој на виртуелна инструментација и аквизиција на податоци со LabVIEW

  Една од најсовремените алатки со кои се овозможува развојот на виртуелната инструментација е Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (LabVIEW). Во 2014 година Факултетот за електротехника и информациски технологии за првпат ја имплементираше програмата “LabVIEW академија” и со тоа стана првата научно – образовна институција во Република Северна Македонија која е лиценцирана за обука на...

Комуникациски вештини во дигиталната ера

Последна измена: јули 20, 2020

  За успешна професионална работа од било која област, и било каде, младите стручни кадри треба да владеат соодветни основни и напредни комуникациски вештини прилагодени на новите дигитални колаборативни платформи и работни алатки надградени на традиционалните методи, кои се користат со децении. На тој начин, иноваторите во бизнис заедницата креираат култура која негува пристап на...

Дигитален проектен менаџмент

Последна измена: јули 20, 2020

  Во денешниот модерен свет на брз напредок на дигиталната технологија многу е важно за секоја индивидуа да биде во чекор со таквиот развој. Посебно, така може да се научат вештини, со кои може ефективно и ефикасно да се користат ПРИДОБИВКИТЕ и искористат МОЖНОСТИТЕ  што ги нуди новата дигитална ера и во тој контекст и...