К О Н К У Р С за запишување студенти на втор циклус студии во учебната 2022/2023

Последна измена: јуни 29, 2022

К О Н К У Р С  за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје во учебната 2022/2023 година...