МЕТРОЛОГИЈА И МЕНАЏМЕНТ НА КВАЛИТЕТ (15-ММК)

Објавено: февруари 11, 2019

Студиска програма: 15-Метрологија и менаџмент на квалитет (15-ММК)

Траење: 1 година

Број на ЕКТС кредити: 60 ЕКТС

Услови за запишување: Завршен прв циклус на студии (академски) на сродни студиски програми во земјата и во странство.

Академски назив: Магистер по електротехника и информациски технологии од областа метрологија и менаџмент на квалитет

Целта на студиската програма е едуцирање на магистри по метрологија и менаџмент на квалитет кои ќе бидат оспособени за работа во: различни индустриски компании, компании од енергетскиот сектор каде мерењата се значајна алка во испораката на соодветните енергенси, индустриски и научни лаборатории каде точните мерења се основен предуслов за нивно успешно функционирање, компании кои продаваат и сервисираат мерна опрема и инструментација, во институти вклучени во метролошката инфраструктура на Република Македонија, како и во сите компании каде се практикуваат мерења и има мерни системи. Оваа студиска програма создава кадар, кој сите овие сектори го препознаваат како фундаментално важен за нивниот успешен развој.

Магистрите по метрологија и менаџмент на квалитет особено може да придонесат во научно-истражувачката и наставната дејност на универзитетите, научните институти, истражувачките центри и лаборатории и друго.

Прв семестар
Задолжителни предмет
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ03011Принципи на метрологија и менаџмент на квалитет63+0+0+3180
3ФЕИТ03006Мерна неодреденост и калибрација63+0+0+3180

Изборен предмет 163+0+0+3180

Изборен предмет 263+0+0+3180

Изборен предмет 363+0+0+3180
Вкупно
3015+0+0+15900
Изборни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време(часови)
3ФЕИТ05006Дигитално процесирање на сигнали63+0+0+3180
3ФЕИТ03001Законска и индустриска метрологија63+0+0+3180
3ФЕИТ03002Компјутеризирани мерени системи и виртуелна инструментација63+0+0+3180
3ФЕИТ03003Компјутерски и нумерички методи во метрологија63+0+0+3180
3ФЕИТ03004Контрола на квалитет63+0+0+1180
3ФЕИТ03007Мерни системи во електроенергетиката63+0+0+3180
3ФЕИТ03008Мерноуправувачки системи63+0+0+3180
3ФЕИТ08014Методи и инструментални техники кај квантитативна анализа на материјали63+0+0+3180

Метрологија на геометриски величини63+0+0+3180
3ФЕИТ03009Мониторинг на животна и работна средина63+0+0+3180
3ФЕИТ08017Наноматеријали и наноструктури63+0+0+3180
3ФЕИТ08018Нанометрологија и стандардизација63+0+0+3180
3ФЕИТ08022Обезбедување на квалитет во радијациона дозиметрија63+0+0+3180
3ФЕИТ03010Обработка и пренос на мерни сигнали63+0+0+3180
3ФЕИТ03012Програмабилна инструментација63+0+0+3180
3ФЕИТ04016Проектен менаџмент63+0+0+3180
3ФЕИТ03014Сетила и мерни преобразувачи63+0+0+3180
3ФЕИТ08032Техники за недеструктивно тестирање63+0+0+3180
Втор семестар
Задолжителни предмети
КодПредметКредитиНеделен фонд на часовиВкупен расположив фонд на време (часови)
3ФЕИТ00Магистерска работа200+0+0+20600
Изборни предмети
3ФЕИТ15Истражувачки проект од областа на метрологијата и менаџмент на квалитет60+0+0+6180

Универзитетски изборен предмет42+0+0+2120
Вкупно
302+0+0+28900