Kafedzhiski Venceslav

E-mail kafedzi@feit.ukim.edu.mk
Phone 02 3099120

Работно искуство:

Д-р Венцеслав Кафеџиски дипломирал и магистрирал на Електротехничкиот факултет во Скопје во 1982 и 1989 година соодветно, а докторирал на Државниот Универзитет на Аризона, Темпе, САД во 2000 година.  Тој е почесен член на Phi Kappa Phi друштвото за извонредни достигнувања на докторските студии (просек 4.0/4.0).

Од 1983 до 1990 година Д-р Кафеџиски бил вработен на Електротехничкиот факултет во Скопје како асистент, а во периодот 1990-2000 година престојувал на Државниот универзитет на Аризона во Темпи. Во 2001 година се вработил на Електротехничкиот факултет во Скопје како доцент. Во 2005 година бил избран во звањето вонреден професор, а во 2010 година во звањето редовен професор. Од 2001 година предава поголем број на предмети од областа на дигитални комуникации, безжични комуникации, процесирање на сигнали и теорија на информации. Д-р Кафеџиски е координатор на студиската програма на магистерски студии Безжични и мобилни комуникации и на новата студиска програма на магистерски студии Безжични системи, сервиси и апликации. Тој е раководител на лабораторијата за процесирање на сигнали во телекомуникациите.

Д-р Кафеџиски е автор на повеќе од 80 научни публикации, публикувани во престижни меѓународни списанија и зборници од конференции од областите на безжични комуникации, теорија на информации и процесирање на сигналите. Бил рецензент за престижните списанија IEEE Transactions on Information Theory, IEEE Transactions on Wireless Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, IEEE Communications Letters.

Д-р Кафеџиски учествувал во повеќе научни, апликативни и Темпус проекти. Бил корисник на Темпус грантови за индивидуална мобилност во 2003 и 2004 година на Politecnico di Torino, Италија и на Institute Eurecom, Франција. Во рамките на активностите на Темпус проектот “Master Studies in DSP Based on Blended Learning Approach” престојувал на Универзитетот во Марибор во летото 2008 година. Од 1.04.2012 до 31.08.2012 престојувал на Институтот Јожеф Штефан во Љубљана, Словенија како визитинг истражувач. Од 1.06.2013 до 31.08.2013 престојувал на Институтот за теоретска информациска технологија при RWTH универзитетот во Ахен, Германија, а од 1.05.2016 до 31.07.2016 престојувал на Институтот за телекомуникациски системи при Факултетот за електротехника и информатика на Техничкиот универзитет во Берлин.

Во 2006 година Д-р Кафеџиски претседавал со работната група на Агенцијата за електронски комуникации на Република Македонија, која подготви два документи за воедување на WiMAX во Република Македонија. Во 2007 и 2008 година учествувал во работните групи кои ги подготвија документите “Национална стратегија за развој на електронските комуникации” и “Национална стратегија за широкопојасен интернет”. Д-р Кафеџиски бил поканет предавач на 4 работилници организирани од Меѓународната Унија за Телекомуникации (ITU) со меѓународно учество од меѓународни регулаторни тела, академијата и индистријата, предавајќи за WiMAX, LTE, влијание на широкопјасниот пренос на медиумите и техники за мерење на спектарот. Бил член на Одборот на ЕТАИ од 2004 до 2008 година. Од 2008 година е претседател на Техничкиот комитет за електронски комуникации при Институтот за стандардизација на Република Македонија. Тој е сењор мембер на IEEE и организатор на Одделот за теорија на информации при Македонската секција на IEEE. Во мандатните периоди 2012-2013, 2014-2015 и 2018-2019 е и претседател на овој оддел.

 

Објавени трудови:

 1. V. Kafedziski, “Implementation of a Compressive Sampling Stepped Frequency Radar on a USRP”, 14th ETAI Conference, Struga, 20-22 September, 2018.
 2. V. Kafedziski, “5G Standards”, 14th ETAI Conference, Struga, 20-22 September, 2018 (Presentation at a Special Session on Standardization and Regulation in Electronic Communications).
 3. V. Kafedziski, “Compressed Sensing Based Channel Estimation in FDD Multi-user Massive MIMO Using Angle Domain Sparsity and Transmit Antenna Correlation”, Proceedings of European Conference on Networks and Communications EuCNC 2018, Ljubljana, Slovenia.
 4. V. Kafedziski, S. Pecov, D. Tanevski, “Target detection in SFCW ground penetrating radar with C3 algorithm and Hough transform based on gprMax simulation and experimental data”, Proceedings of 25th International Conference on Systems, Signals and Image Processing IWSSIP 2018, Maribor, Slovenia.
 5. N. Paunkoska, N. Marina, V. Kafedziski, “Improving the Secrecy of Distributed Storage Systems using Interference Alignment”, Proceedings of 14th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference IWCMC 2018, Limassol, Cyprus.
 6. V. Kafedziski, S.Pecov, “Implementation of a High Resolution Stepped Frequency Radar on a USRP”, Proceedings of 13th International Conference on Telecommunications TELSIKS 2017, October 2017, Nis.
 7. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Joint Atomic Norm Based Estimation of Sparse Time Dispersive SIMO Channels with Common Support in Pilot Aided OFDM Systems”, Springer Mobile Networks and Applications,  Vol22, No. 5, pp. 785-795, Oct. 2017.
 8. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Improved Asymptotic Capacity Lower Bound for OFDM System with Compressed Sensing Channel Estimation for Bernoulli Gaussian Channel”, Radioengineering, Vol.25, No.2, 2016, pp. 283-288.
 9. N. Paunkoska, V. Kafedziski, N. Marina, “Improved perfect secrecy of distributed storage systems using interference alignment”, Proceedings of 8th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems  ICUMT, 2016.
 10. V. Kafedziski, S. Pejoski, “Compressed Sensing MRI Using Nonseparable Shearlet Transform and Split Bregman Algorithm”, 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015, Belgrade.
 11. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Simplified Analysis of Orthogonal Matching Pursuit Performance in Compressed Sensing”, 23rd Telecommunications Forum TELFOR 2015, Belgrade.
 12. S. Pejoski, V. Kafedziski and D. Gleich, “Compressed Sensing MRI Using Discrete Nonseparable Shearlet Transform and FISTA”, IEEE Signal Processing Letters, Vol. 22, No. 10, pp. 1566-1570, Oct. 2015.
 13. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Estimation of Sparse Time Dispersive Channels in Pilot Aided OFDM Using Atomic Norm”, IEEE Wireless Communications Letters, Vol. 4, No. 4, pp. 397-400, Aug. 2015.
 14. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Estimation of Sparse Time Dispersive SIMO Channels with Common Support in Pilot Aided OFDM Systems Using Atomic Norm”, 1st EAI Conference on Future access enablers of ubiquitous and intelligent infrastructures, September 2015, Ohrid, Republic of Macedonia.
 15. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Asymptotic Capacity Lower Bound for an OFDM System with Lasso Compressed Sensing Channel Estimation for Bernoulli-Gaussian Channel”,  IEEE Communication Letters, Vol. 19, No. 3, pp. 379-382, March 2015.
 16. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Sparse Covariance Fitting Method for Direction of Arrival Estimation of Uncorrelated Wideband Signals”, Telfor Journal, Vol. 6, No. 2, pp. 115-120, 2014.
 17. S. Angelova, V. Kafedziski, “Comparison of the Secrecy Rates of Two Suboptimal Transmission Methods for the Fading MIMO Wiretap Channel”, 22nd Telecommunications Forum TELFOR 2014, Belgrade.
 18. V. Kafedziski, “Random Ergodic Operators and Information Theory”, Invited Paper, 2nd Conference on Information Theory and Complex Systems TINKOS 2014, Serbian Academy of Sciences and Arts, Nish 2014.
 19. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Cross-Layer Framework for Multiuser Real Time H.264/AVC Video Encoding and Transmission over Block Fading MIMO Channels Using Outage Probability”, Hindawi Advances in Multimedia, Vol. 2014, Article ID 362196, 10 pages.
 20. M. Rizinski, V. Kafedziski, “Ergodic Rates of the Fast Rayleigh Fading Relay Channel for Different Cooperative Strategies”, Serdica J. Computing 7 (2013) No 2, pp. 101-114.
 21. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Method for Direction of Arrival Estimation of Uncorrelated Wideband Signals Based on Sparse Covariance Fitting”, Proceedings of 21st International Communications Conference TELFOR 2013, November 2013, Belgrade.
 22. M.Rizinski, V. Kafedziski, “Outage Probability of AF, DF and CF Cooperative Strategies for the Slow Fading Relay Channel”, Proceedings of 11th International Conference on Telecommunications TELSIKS 2013, October 2013, Nis.
 23. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Joint Source Channel Coding Framework for Real Time H.264/AVC Video Transmission over Wireless MIMO Channels Using Outage Probability”, Proceedings of 11th International Conference on Telecommunications TELSIKS 2013, October 2013, Nis.
 24. V. Kafedziski, S. Pejoski, “Platforms and Experiments in Signal Processing for Wireless Communications for Educational Purposes”, Proceedings of 11th International Conference ETAI 2013, September 2013, Ohrid.
 25. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Indirect Method for Direction of Arrival Estimation of Bandlimited Communication Signal Based on Compressed Sensing”, Proceedings of IEEE EUROCON 2013, July 2013, Zagreb.
 26. V. Kafedziski, T. Javornik, “Frequency-Space Interference Alignment in Multi-Cell MIMO OFDM Downlink Systems”, Proceedings of IEEE VTC Spring, June 2013, Dresden.
 27. V. Kafedziski, “Rate Allocation for Transmission of Two Gaussian Sources over Multiple Access Fading Channels”, IEEE Communications Letters, Vol. 16, No. 11, November 2012, pp. 1784-1787.  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6317098&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F4234%2F5534602%2F06317098.pdf%3Farnumber%3D6317098
 28. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Cross-layer framework for real time H.264/AVC video transmission over wireless channels using outage probability”, Proceedings of IX International Symposium on Telecommunications BIHTEL 2012, Sarajevo.
 29. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Multiple speaker/microphone platform as an educational tool for wireless communications, Proceedings of 20th Telecommunications forum TELFOR 2012, November 20-22, 2012, Belgrade, Serbia, pp. 330-333.
 30. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Downlink Video Streaming for Users Non-Equidistant from Base Station”,  Radioengineering, Vol. 21, No.2,  2012, pp.772-780.  http://www.radioeng.cz/fulltexts/2012/12_02_0772_0780.pdf
 31. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Wavelet image decomposition based variable density compressive sampling in MRI”, Proceedings of 19th Telecommunications Forum, November 2011, Belgrade. http://ieeeexplore.us/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6143628&contentType=Conference+Publications&searchWithin%3Dp_Authors%3A.QT.Kafedziski%2C+V..QT.
 32. V. Kafedziski, T.Stojanovski, “Compressive sampling with chaotic dynamical systems”, Proceedings of 19th Telecommunications Forum, November 2011, Belgrade. http://ieeeexplore.us/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6143641&contentType=Conference+Publications&searchWithin%3Dp_Authors%3A.QT.Kafedziski%2C+V..QT.
 33. M. Rizinski, V. Kafedziski, “Achievable Rates of the Amplify-and-Forward Strategy for the Gaussian Relay Channel”, Proceedings of 10th International Conference TELSIKS, October 2011, Nis. http://ieeeexplore.us/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6143163&contentType=Conference+Publications&searchWithin%3Dp_Authors%3A.QT.Kafedziski%2C+V..QT.
 34. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Fairness in Downlink Multiuser Video Streaming for Users Non-equidistant from Base Station”, Proceedings of 10th International Conference ETAI, 16-20 September 2011, Ohrid.
 35. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Causal Video Transmission Over Fading Channels with Full Channel State Information”, 5th European Conference on Circuits and Systems for Communications, 23-25 November 2010, Belgrade. http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5729273%2F5733836%2F05733915.pdf%3Farnumber%3D5733915&authDecision=-203
 36. M. Rizinski, V. Kafedziski, “Capacity Bounds and Achievable Rates of the Gaussian Relay Channel”, Proceedings of 18th Telecommunications Forum, November 2010, Belgrade. http://2010.telfor.rs/files/radovi//TELFOR2010_03_26.pdf
 37. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Improved Multiuser Wireless Video Streaming by Considering Influence on a Subsequent Frame”, Proceedings of 18th Telecommunications Forum, November 2010, Belgrade. http://2010.telfor.rs/files/radovi//TELFOR2010_09_06.pdf
 38. V. Kafedziski, “Femtocell: A solution for Fixed Mobile Convergence”, invited paper, 8th SEEITA Conference, 14-15 October 2010, Ohrid, Macedonia.
 39. V. Kafedziski, S. Pejoski, “Optimization of Video Transmission on MIMO Channels using outage probability”, 52nd International Symposium ELMAR-2010, 15-17 September 2010, Zadar, pp. 273-276.  http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5606157
 40. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Reаlizable Video Transmission Over Fading Channels with Full Channel State Information”, XLV International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, June 2010, Ohrid.
 41. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Video Transmission Over Slowly Fading Channels Using Diversity and Symbol or Power Adaptation”, XLV International Scientific Conference on Information Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2010, June 2010, Ohrid.
 42. V. Kafedziski, “Asymptotic Performance Limit of Optimal Linear Coding”, Proc. 8th International ITG Conference on Source and Channel Coding, January 2010, Siegen.http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5440858%2F5447116%2F05447123.pdf%3Farnumber%3D5447123&authDecision=-203
 43. V. Kafedziski, “Ergodic Capacity of Frequency Selective Block Fading MIMO Channels”, Proc. 8th International ITG Conference on Source and Channel Coding, January 2010, Siegen.http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F5440858%2F5447116%2F05447124.pdf%3Farnumber%3D5447124&authDecision=-203
 44. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Video Transmission on Slowly Fading Channels using Diversity”, Proceedings of 17th Telecommunications Forum, November 2009, Belgrade. http://2009.telfor.rs/files/radovi/03_02.pdf
 45. V. Kafedziski, S. Kolev, “The Impact of Subcarrier Spacing on Performance of WiMAX DL-FUSC in the Nonergodic Case”, Proceedings of 17th Telecommunications Forum, November 2009, Belgrade. http://2009.telfor.rs/files/radovi/03_10.pdf
 46. V. Kafedziski, “From Physical Mobile Channel to FIR Channel with Stationary, Ergodic Coefficients”, Proceedings of 17th Telecommunications Forum, November 2009, Belgrade. http://2009.telfor.rs/files/radovi/03_20.pdf
 47. V. Kafedziski, “Mobile Broadband – Technical and Regulatory Aspects”, invited paper, 7th SEEITA Conference, 18-20 November 2009, Ohrid, Macedonia.
 48. S. Pejoski, V. Kafedziski, “Error Resilient Wireless Transmission of Video Signals”, IX National Conference with International Participation ETAI 2009, 26-29 September 2009, Ohrid, Republic of Macedonia. (in Macedonian)
 49. V. Kafedziski, I. Dimitrovski, S. Loshkovska, “System for Acquisition, Storage and Management of Video Sequences from Fluoroscopy”, Physioacta, Vol.3 – No.2, 2009, pp. 111-124. (in Macedonian)
 50. V. Kafedziski, “Next Generation Mobile Systems”, invited paper, Proceedings of 16th Telecommunications Forum, November 2008, Belgrade. http://2008.telfor.rs/files/radovi/03_07.pdf
 51. B. Gerazov, V. Kafedziski, G. Shutinoski, “A Tool for Teaching Linear Predictive Coding”, Proc. Electronics 2008, September 2008, Sozopol, pp.175-180.
 52. V. Kafedziski, “Capacity of Frequency Selective Slowly Fading Channels with Correlated Coefficients”, Proc. 7th International ITG Conference on Source and Channel Coding, January 2008, Ulm. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=5755764
 53. V. Kafedziski, “Joint Source Channel Coding for Wideband MIMO Systems”, VII National Conference with International Participation ETAI 2005, pp. T-88 – T-93. (in Macedonian)
 54. V. Kafedziski, “Rate Distortion of Stationary and Nonstationary Vector Gaussian Sources”, IEEE Workshop on Statistical Signal Processing, Bordeaux, July 2005, 317.1 – 317.6. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1628751
 55. V. Kafedziski, “MIMO Systems in Frequency Selective Fading: Channel Model, Shannon Capacity, Linear Coding”, invited paper, Proceedings of XII Telecommunications Forum, November 2004, Belgrade, pp.5.1.1-5.1.8. http://www.telfor.rs/telfor2004/index.html
 56. V. Kafedziski, “Linear Coding of Continuous-amplitude Sources over Mobile Channels using MIMO-OFDM”, Proceedings of 5th International ITG Conference on Source and Channel Coding, January 2004, Erlangen, pp.47-53. http://books.google.mk/books?id=rwvY5oPE6i4C&pg=PA47&lpg=PA47&dq=V.+Kafedziski,+%E2%80%9CLinear+Coding+of+Continuous-amplitude+Sources+over+Mobile+Channels+using+MIMOOFDM&source=bl&ots=axOcQ8D4Sc&sig=dpTXPztURSUKzFroVAKkNfbCgL8&hl=en&sa=X&ei=F_XwTrWDCs_GswaipfDzDw&redir_esc=y#v=onepage&q=V.%20Kafedziski%2C%20%E2%80%9CLinear%20Coding%20of%20Continuous-amplitude%20Sources%20over%20Mobile%20Channels%20using%20MIMO-OFDM&f=false
 57. V. Kafedziski, “Linear Coding of Continuous-amplitude Sources over SISO and MIMO FIR Channels with Ergodic Coefficients”, Proceedings of 2003 IEEE Information Theory Workshop, April 2003, Paris, pp.337-340.http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1216762
 58. V. Kafedziski, “Capacity of Time Varying Single and Multiple Antenna Channels with ISI using Random Ergodic Operators”, Proceedings of IEEE International Symposium on Information Theory, July 2002, Lausanne, pp.479.http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel5%2F7942%2F21920%2F01023751.pdf%3Farnumber%3D1023751&authDecision=-203
 59. V. Kafedziski, “The Applications of Random Operators in Shannon Theory – Channel Capacity, Rate Distortion and Optimal Coding”, Proceedings of IEEE 2nd Asian-European Workshop on Information Theory, June 2002, Breisach, pp.39-44.
 60. V. Kafedziski, “Capacity and Joint Source Channel Coding for Finite Impulse Response Channels with Ergodic Coefficients”, PhD Dissertation, 311 pages, August 2000, Arizona State University, USA. http://en.scientificcommons.org/6486523
 61. V. Kafedziski, “Joint Source Channel Coding of Images over Frequency Selective Channels with Feedback using DCT and Multicarrier BPAM”, Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 2375-2378, March 1999, Phoenix. http://ieeexplore.ieee.org/search/freesrchabstract.jsp?tp=&arnumber=758416&openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3Dkafedziski
 62. V. Kafedziski, “Joint Source Channel Coding of Images over Frequency Selective Fading Channels with Feedback using DCT and Multicarrier Block Pulse Amplitude Modulation”, Proc. 32nd IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, pp. 37- 41, November 1998, Pacific Grove. http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel4%2F6069%2F16210%2F00750824.pdf%3Farnumber%3D750824&authDecision=-203
 63. V. Kafedziski, “Capacity of Frequency Selective Fading Channels with Side Information”, Proc. 32nd IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, pp. 1758-1762, November 1998, Pacific Grove. http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel4%2F6069%2F16211%2F00751626.pdf%3Farnumber%3D751626&authDecision=-203
 64. V. Kafedziski and D. Morrell, “Joint Source Channel Coding over Channels with Intersymbol Interference using Vector Channels and Discrete Multitone,” Proceedings of IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, pp. 3457-3460, May 1998, Seattle. http://ieeexplore.ieee.org/search/freesrchabstract.jsp?tp=&arnumber=679609&openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28N
 65. V. Kafedziski, “Coding Theorem for Frequency Selective Fading Channels,” Proceedings of IEEE Information Theory Workshop, p. 90, February 1998, San Diego.
 66. V. Kafedziski, “Joint Source Channel Coding for Time-varying Dispersive Channels using Vector Channel Approach,” Proceedings of IEEE Information Theory Workshop, p. 92, February 1998, San Diego.
 67. J. Sadowsky and V. Kafedziski, “On the Correlation and Scattering Functions of the WSSUS Channel for Mobile Communications,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, pp. 270-282, February 1998. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=661053
 68. V. Kafedziski, “Capacity of Frequency Selective Fading Channels,” Proceedings of IEEE International Symposium on Information Theory, p. 339, June 1997, Ulm, Germany. http://ieeexplore.ieee.org/search/freesrchabstract.jsp?tp=&arnumber=613268&openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3Dkafedziski
 69. V. Kafedziski and D. Morrell, “Joint Source Channel Coding Over Frequency Selective Fading Channels with Feedback Using OFDM,” Proceedings of IEEE Vehicular Technology Conference, pp. 1390-1394, May 1997, Phoenix. http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel3%2F4664%2F13301%2F00605439.pdf%3Farnumber%3D605439&authDecision=-203
 70. V. Kafedziski and D. Morrell, “Joint Source Channel Coding over Gaussian Channels with Intersymbol Interference Using Tree Structured Vector Quantization,” Proceedings of 30th IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, pp. 793-797, November 1996, Pacific Grove. http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fiel3%2F4760%2F13241%2F00601164.pdf%3Farnumber%3D601164&authDecision=-203
 71. V. Kafedziski and D. Morrell, “Vector Quantization Over Gaussian Channels with Memory using Multidimensional Modulation,” Proceedings of IASTED Signal and Image Processing Conference, pp. 198-201, November 1995, Las Vegas.
 72. V. Kafedziski and D. Morrell, “Vector Quantization Over Gaussian Channels with Memory,” Proceedings of IEEE International Communications Conference, pp. 1433-1437, June 1995, Seattle. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=524440
 73. J. Sadowsky and V. Kafedziski, “On the Correlation and Scattering Functions of Mobile Uncorrelated Scattering Channel Models,” Proceedings of IEEE International Symposium on Information Theory, September 1995, p. 156, Whistler, Canada. http://ieeexplore.ieee.org/search/freesrchabstract.jsp?tp=&arnumber=531360&openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3Dkafedziski
 74. V. Kafedziski and D. Morrell, “Epistemic Utility Estimation with Valuational Convexity,” IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, pp. 190-193, January 1995. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=362953
 75. V. Kafedziski and D. Morrell, “Optimal Adaptive Equalization of Multipath Fading Channels,” Proceedings of 28th IEEE Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, pp. 1443-1447, November 1994, Pacific Grove. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=471696
 76. D. Morrell and V. Kafedziski, “Epistemic Utility Estimation with Valuational Convexity,” Proceedings of IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pp. 798-801, May 1993, Chicago. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=393843
 77. V. Kafedziski, “QAM Digital Radio Outage Probability in the Presence of Multipath Fading and Additive Noise,” Proceedings of IEEE International Phoenix Conference on Computers and Communications, pp. 3. 4. 1. 1-3. 4. 1. 7, April 1992, Scottsdale. http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=200565
 78. L. Strezov and V. Kafedziski, “Yugoslav Local Network Capabilities for ISDN Basic Rate Access,” Proceedings of IEEE 6th Mediterannean Electrotechnical Conference – Melecon, May 1991, pp. 513-517, Ljubljana, Slovenia. http://ieeexplore.ieee.org/search/freesrchabstract.jsp?tp=&arnumber=161889&openedRefinements%3D*%26filter%3DAND%28NOT%284283010803%29%29%26searchField%3DSearch+All%26queryText%3Dkafedziski
 79. T. Ulcar-Stavrova and V. Kafedziski, “Computer Program for Code Spectra Calculations,” Proc. International Symposium on Computers at Universities, pp. 5. 7. 1-5. 7. 6, 1990, Cavtat, Croatia.
 80. Љ. Стрезов, В. Кафеџиски,  “Статистика мерених електричних карактеристика претплатничке мреже у Скопљу за базни ИСДН приступ”, XXXIV Југословенска конференција ETAN, Јуни 1990 Загреб, Југославија. (in Serbian)
 81. В. Кафеџиски, “Ефекти адитивног шума на прорачун испада QAM дигиталних радио система у присуству мултипат фединга”, XXXIV Југословенска конференција ETAN, Јуни 1990, Загреб, Југославија. (in Serbian)
 82. Б. Спасеновски, В. Кафеџиски, “Вероватноќа испада дигиталних РР система са QAM услед селективног фединга”, IX Симпозиј мјерења у комуникацијским суставима JUREMA, 1989, Дубровник, invited paper. (in Serbian)
 83. В. Кафеџиски, “Пресметка на веројатноста на испад кај дигитални радиорелејни системи со QAM со примена на компјутерска симулација”, ETAI, 1989, Охрид. (in Macedonian)
 84. В Кафеџиски, “Методи за пресметка на веројатноста на испад кај дигитални радиорелејни системи со QAM модулациони постапки” – магистерски труд, мај 1989, Скопје. (MSc Thesis, in Macedonian)
 85. Б. Спасеновски, В. Кафеџиски, “Пренос дигиталних сигнала по постојеќим претплатничким линијама”, XXXII Југословенска конференција ETAN, 1988, Сарајево. (in Serbian)
 86. Б. Спасеновски, М. Ангелевски, В. Кафеџиски, “Дигитализација на претплатнички линии”, Друго саветовање о дигитализацији телекомуникационе мреже југословенских ПТТ, 1987, Дубровник. (in Macedonian)
 87. Б. Спасеновски, В. Кафеџиски, “Интермодулациони шум услед ограничења спектра фреквенцијски модулисаних сигнала у РР системима”, VI Симпозиј мјерења у комуникацијским суставима JUREMA, 1982, Дубровник. (in Serbian).

 

Регулаторни активности

Поканети предавања на ITU работилници:

1. V. Kafedziski, “Spectrum and Modulation Measurement, Signal Analysis”, invited lecture, ITU Workshop on Spectrum Monitoring – Measurements and Techniques, 30 March – 1 April 2004, Skopje, Republic of Macedonia.

2. V. Kafedziski, “Direction Finding: Array Signal Processing, Errors, Location Calculation”, invited lecture, ITU Workshop on Spectrum Monitoring – Measurements and Techniques, 30 March – 1 April 2004, Skopje, Republic of Macedonia.

3. V. Kafedziski, “Modern Technologies in WiMAX Physical Layer”, invited lecture, ITU Workshop on “WiMAX – a New Broadband Wireless Access Solution”, 13-15 February 2008, Skopje, Republic of Macedonia.

4. V. Kafedziski, “Broadband Communications Systems – Impact on Media”, invited lecture, ITU Centers of Excellence Workshop on Telecommunication and Media Sectors Convergence, 14-16 December 2009, Skopje, Republic of Macedonia.

5. V. Kafedziski, “LTE Physical Layer”, invited lecture, ITU Centers of Excellence Workshop on 3G-HSPA and LTE: Towards the Next Generation of Mobile Networks, 3-5 February 2010, Skopje, Republic of Macedonia.

Документи на АЕК (Агенција за електронски комуникации на Република Македонија):

1. Работна група на АЕК (претседател: В. Кафеџиски),  „Насоки за воведување на фиксни безжични системи (FWA) во фреквенцискиот опсег 3400-3600 MHz во Република Македонија”, јули 2006, Скопје.

2. Работна група на АЕК (претседател: В. Кафеџиски), „Насоки за технички и експлоатациски услови за користење на радиофреквенции во радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GHz за фиксен безжичен пристап”, април 2006, Скопје.

Документи на СРД (Совет за радиодифузија на Република Македонија)

1. Експертски тим, “Анализа на спецификациите на приемниците за DVB-T и анализа на расположивите приемници во Република Македонија”, во рамките на проектот Проектот за дигитална телевизија во југоисточна Европа (SEE Digi.TV), Ноември 2012.

Проекти: главен истражувач

1.  “Радар за продирање во земја прицврстен за хексакоптер за автоматска детекција на мини” Проект од НАТО програмата за Партнерство за мир и безбедност, 07/11/2016-06/11/2019, Директор на проектот за партхерската држава – Венцеслав Кафеџиски.

2. “Компримирано земање на примероци кај магнетна резонанца”, билатерален научно-истражувачки проект со Република Словенија, кофинансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, 1.01.2013-31.12.2013.

3. “Заедничко кодирање на извор и канал за повеќекориснички и кооперативни комуникациски системи со примена кај безжичен пренос на видео сигнали”, научно-истражувачки проект финансиран од Факултетот за електротехника и информациски технологии, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, 1.01.2011-31.06.2012.

Учесник во проекти:

1. “Master studies in DSP based on Blended Learning Approach”, европски проект финансиран од Европската тренинг фондација TEMPUS JEP CD_JEP-41048-2006 DSPBLEND.

2. “Обезбедување на услови за надежна ад хок комуникација во вонредни ситуации”, научно-истражувачки  проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, 2006 – 2009.

3. “Моделирање и оптимизација на мултигигабитни оптички интерконекции”, научно-истражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, 2006 – 2009.

4. “Систем за аквизиција, меморирање и управување со видео записи од флуроскопија”, развојно-истражувачки проект финансиран од Министерството за образование и наука на Република Македонија, 2005 – 2006.

 

Курсеви

На додипломски студии:

1. Дигитални телекомуникации 1

2. Безжични комуникации

3. Основи на дигитални телекомуникации

4. Компресија и пренос на мултимедиски сигнали

5. Процесирање на сигнали во телекомуникациите

На магистерски студии:

1. Напредни безжични комуникации

2. Статистичко процесирање на сигналите и процесирање со полиња

3. Теорија на информации

4. ОФДМ и МИМО технологии за широкопојасни системи и стандарди

На докторски студии:

1. Мрежна теорија на информации

2. Одбрани поглавја од безжични комуникации