Georgieva Verka

E-mail vera@feit.ukim.edu.mk
Phone 2 3099174

Образование:

  1. PhD – (1992-1999, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје)
  2. MSc – (1982-1991, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје)
  3. BSc – (1974-1979, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје)

Работно искуство:

(2005- ) Факултет за електротехника и информациски технологии, Скопје, вонреден професор
(2000-2005) Електротехнички факултет, Скопје, доцент
(1992-2005) Електротехнички факултет, Скопје, асистент
(1986-1992) Електротехнички факултет, Скопје, помлад асистент
(1983-1985) надвор од земјата
(1981-1983) Природно-математички факултет, Институт за физика, Скопје, помлад асистент
(1979-1981) професор по физика во средно образование, Скопје