Дигитален проектен менаџмент

Последна измена: јули 20, 2020
Можни сертификати:
Број на слушатели:
30 / термин
Цена:

 

Во денешниот модерен свет на брз напредок на дигиталната технологија многу е важно за секоја индивидуа да биде во чекор со таквиот развој. Посебно, така може да се научат вештини, со кои може ефективно и ефикасно да се користат ПРИДОБИВКИТЕ и искористат МОЖНОСТИТЕ  што ги нуди новата дигитална ера и во тој контекст и новата дигитална проектна околина.

 1. Проектен и програм менаџмент (Project and Program management)
 2. Проектите и технолошкиот развој (Projects and Technological development as an opportunity)
 3. Дигитален проект менаџер и проектни тимови (Digital Project Manager and Project Team -“Scrum master”, Tech-savvy, Remote Project teams)
 4. Планирање на проекти (Planning and scheduling Project resources, Project tasks and Timelines – PID, Gantt charts, WBS)
 5. Мисија на проект, Обем на проектни ресурси и активности и проектни параметри (Project mission, Project Scope and Project parameters Time, Costs and Quality)
 6. Контекст на дигитални проекти (Digital Project Context -UX Design, Managing Digital Project Documentation, Digital Marketing Campaign, Website Context, Digital Project System Integration, Big Data Warehouse Analysis, On-line/Digital Scheduling Project Related Meetings, Digital Communication Tools and Devices, Communicating with Stakeholders and Customers)
 7. Проектен ризик (Project Risk, Risk identification, Risk matrix)
 8. Проектна документација, тендери и договори (Project Design, Tendering and Contracting)
 9. Дигитално следење и контрола на проекти (Digital Project Monitoring and Controlling)
 10. Практична работа на проекти со: MS Project, Visio (diagrams and drawings)

Време: Обуката би се изведувала концентрирано во 6 дена/по циклус, по 4 часа + тестирање 2, вкупно 26 часа, во периодот од Август до Декември.

НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ОБУКАТА 

 • Обуката ќе се изведува on-line преку софтверски платформи организирани од ФЕИТ/УКИМ, детални информации ќе може да се најдат на web страната на Факултетот/ курсот.
 • Обуката би се изведувала концентрирано во 6 дена/по циклус, по 4 часа/дневно + тестирање 2 часа, вкупно 26 часа, во периодот од Август до Декември.
 • Предвидено е тестирање и евалуација знаењето на кандидатите со цел добивање на „Сертификат за успешно завршена обука по Дигитален проектен менаџмент
 • Целна група се сите заинтересирани физички лица за стекнување нови професионални вештини во областа на Проектен менаџмент и неговиот контекст во новата проектна околина на дигитална ера.