Жиро сметки на ФЕИТ

Единствен даночен број на ФЕИТ: МК4057009100101
Матичен број на ФЕИТ: 6462669

При уплати се користи образецот ПП50 (вирман подолу), а во соодветните полиња да се пополни:

Назив на примачот: УКИМ- Факултет за електротехника и информациски технологии – Скопје (УКИМ-ФЕИТ);
Банка на примачот: Народна банка на РМ.
Сметка: 100000000063095
Сметка на буџетски корисник: 160010428678814
Приходна шифра и програма:
1. за уплати од студенти (школарини, партиципации): 723012-41
2. за уплати од студенти по разни образовни услуги: 723019-41
3. за уплати по фактури: 723219-41
4. други уплати: 725939-41

Упатство за потполнување на уплатница за административни такси
Список на општини со ознаки