Научно – истражувачка дејност

Факултетот има исклучителна активност во делот на научно – истражувачката дејност.Имајќи го предвид бројот на вработени, со сигурност може да се каже дека ФЕИТ е еден од лидерите во оваа дејност на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Наставно – научниот кадар на Факултетот во изминатиот период учествуваше во голем број меѓународни проекти како: Horizon 2020, FP7, NATO SPS, Erasmus+, IAEA, IPA, COST акции и други. Во просек, годишно се реализираат 10 научно – истражувачки проекти со буџет од околу 700 000 евра