Правни акти и документи

Етички кодекс

Антикорупциска програма

Наредба за забрана на пушење во просториите на Факултетот

Правилници

Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје - Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Правилник за внатрешните односи и работењето на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Скопје

Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии

ПРАВИЛА за студирање на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје - Факултетот за електротехника и информациски технологии - 17.3.2021

Правилник за условите и постапката за избор и разрешување, надлежноста и работата на студентскиот правобранител и на замениците студентски правобранители на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје

ДЕЛОВНИК  за начинот на работа и одлучување на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Извештаи за работа на Деканот на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Информации од јавен карактер

Годишни извештаи

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Обрасци

- Барање за пристап до информации од јавен карактер

- Одговор на барање

Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Билјана Апостоловска
informacii@feit.ukim.edu.mk
(02) 3099 192

Каталог на услуги


Огласи и јавни повици