Правни акти и документи

Правилник за внатрешните односи и работењето на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Скопје

Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии

Одлуки на наставно-научниот совет и ДУ

Извештај за последен избор во звање за секој наставник и соработник објавен во Билтен

Одлуки за избори во звање

Критериуми и табели за избор во звања

Статут на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Закон за високото образование на Република Македонија

Извештај за самоевалуација на ФЕИТ (2011-2012)

Извештај за самоевалуација на ФЕИТ (2012-2015)

Закон за заштита од вознемирување на работно место

ЛИСТА НА ПОСРЕДНИЦИ за заштита на вработените на Факултетот од вознемирување на работно место

ПРАВИЛА за студирање на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје – Факултетот за електротехника и информациски технологии – 12.5.2015

Завршна сметка за 2016 година

Годишен план за јавни набавки во 2018 година

Завршна сметка за 2017 година

Извештај за работа на Деканот на Факултетот за електротехника и информациски технолигии

Годишен план за јавни набавки во 2019 година

Завршна сметка за 2018 година 

СТАТУТ на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје

ДЕЛОВНИК  за начинот на работа и одлучување на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Каталог на услуги

Етички кодекс

Годишен извештај за 2019 година за добиени барања за информации од јавен карактер

Правилник за условите и постапката за избор и разрешување, надлежноста и работата на студентскиот правобранител и на замениците студентски правобранители на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје

Завршна сметка за 2019 година


Огласи и јавни повици