Правни акти и документи

Правилник за внатрешните односи и работењето на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Скопје

Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии

Одлуки на наставно-научниот совет и ДУ

Критериуми и табели за избор во звања

Статут на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје

Закон за високото образование на Република Македонија

Извештај за самоевалуација на ФЕИТ (2011-2012)

Извештај за самоевалуација на ФЕИТ (2012-2015)

Закон за заштита од вознемирување на работно место

ЛИСТА НА ПОСРЕДНИЦИ за заштита на вработените на Факултетот од вознемирување на работно место

ПРАВИЛА за студирање на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје – Факултетот за електротехника и информациски технологии – 12.5.2015

Завршна сметка за 2016 година

Годишен план за јавни набавки во 2018 година

Завршна сметка за 2017 година

Извештај за работа на Деканот на Факултетот за електротехника и информациски технолигии