Правни акти и документи

Етички кодекс

Антикорупциска програма

Наредба за забрана на пушење во просториите на Факултетот

Правилници

Правилник за систематизација на работните места на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје - Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје

Правилник за внатрешните односи и работењето на Факултетот за електротехника и информациски технологии, Скопје

Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус универзитетски студии

ПРАВИЛА за студирање на Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје - Факултетот за електротехника и информациски технологии - 17.3.2021

Правилник за условите и постапката за избор и разрешување, надлежноста и работата на студентскиот правобранител и на замениците студентски правобранители на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј” во Скопје

ДЕЛОВНИК  за начинот на работа и одлучување на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Процедура за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите

Извештаи за работа на Деканот на Факултетот за електротехника и информациски технологии

Информации од јавен карактер

Годишни извештаи

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Обрасци

- Барање за пристап до информации од јавен карактер

- Одговор на барање

Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Билјана Апостоловска
informacii@feit.ukim.edu.mk
(02) 3099 192

Каталог на услуги


Огласи и јавни повици