Одлуки на наставно-научниот совет и ДУ

2021

Септември

Одлука за начинот на изведување на наставата во зимскиот семестар 2021/2022

Август

Одлука за давање стипендии во прва година

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2021/2022

Јуни

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Февруари

Одлука за усвојување на одлука за Правила за студирање

Одлука за цената за презапишан предмет на втор циклус студии на ФЕИТ

2020

Октомври

Одлука за распишување избори на претседател и членови на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ

Септември

Одлука за промена на предуслов

Јули

Одлука за давање стипендии во прва година

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2020/2021

Јуни

Одлука за избор на декан  на Факултетот

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови кога се во сила мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот CoVid-19 

Одлука за јунската и августовската сесија

Одлука  за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови кога се во сила мерките на надлежните органи во Република Северна Македонија за спречување на внесување и ширење на Корона вирусот CoVid-19 (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Maj

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови на вонредна состојба 

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Одлука за изменување на академски календар на ФЕИТ

Април

Одлука за доуредување и уредување на прашањата поврзани со начинот на работа на Факултетот во услови на вонредна состојба

2019

Декември

Одлука за определување соодветни предмети за матура

Одлука за бројот на кандидати – странци на прв циклус студии

Октомври

Одлука за изменување на одлуката за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ

Одлука за промена на еквиваленција

Одлука за распишување избори на членови и претседател на Факултетското студентско собрание на ФЕИТ

Септември

Одлука за промена на предуслови

Одлука за премин на нови студиски програми по ЕКТС

Јуни

Одлука за ослободување од партиципација во прва година

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2019/2020

Мај

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Февруари

Одлука за промена на предуслови

Јануари

Одлука за определување дополнителни рокови за полагање

Одлука за востановување на Златна диплома

2018

Декември

Одлука за определување соодветни предмети за матура

Одлука за бројот на кандидати – странци на прв циклус студии

Октомври

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава – прв циклус

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава – втор циклус

Септември

Одлука за давање стипендии во прва година – 2

Јуни

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2018/2019

Одлука за давање стипендии во прва година – 1

Одлука за стекнување два кредити за посета на Летната школа за дизајн на вградливи микрокомпјутерски системи

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Одлука за дополнување на Планот за јавни набавки

Март

Одлука за роковите за одбрана на магистерски трудови

Одлука за продолжување на рокот за одбрана на магистерскиот труд

Февруари

Одлука за измена на член на комисија за дисциплински мерки на студентите од ФЕИТ

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава

Јануари

Одлука за измени и дополнување на Планот за јавни набавки

2017

Декември

Одлука за плаќање 50% од средствата за докторски студии

Одлука за определување соодветни предмети за матура

Октомври

Одлука за продолжување на рокот за дипломирање на ИНФО

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава – втор циклус

Септември

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава – прв циклус

Август

Одлука за режимот на наставата во случај кога предметите не се еквивалентираат

Одлука за премин на нови студиски програми по ЕКТС

Одлука за воведување институција наставник – советник

Одлука за давање стипендии во прва година – 3

Одлука за давање стипендии во прва година -2

Јуни

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Одлука за давање стипендии во прва година -1

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2017/2018

Февруари

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава

Јануари

Одлука за определување соодветни предмети за матура

2016

Октомври

Одлука за висината на надоместоците за извршените услуги што ги плаќаат студентите на ФЕИТ

Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за висината на надоместоците за извршените услуги што ги плаќаат студентите на ФЕИТ

Одлука за усвојување на обезбеденост на настава на втор циклус студии

Септември

Одлука за измена на член на комисија за дисциплински мерки на студентите на ФЕИТ

Јуни

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2016/2017

Одлука за давање стипендии во прва година-1

Одлука за давање стипендии во прва година-2

Одлука за давање стипендии во прва година-3

Одлука за усвојување на академски календар на ФЕИТ

Мај

Одлука за усвојување на Елаборат за повторна акредитација на студиска програма од трет циклус студии по метрологија

Февруари

Одлука за отпочнување на постапка за избор на декан

Јануари

Одлука за роковите за одбрана на магистерски труд за студентите на кои им било одобрено мирување

2015

Декември

Одлука за роковите за одбрана на магистерски трудови на постдипломски студии

Октомври

Одлука за рокот на студирање на старите студиски програми по ЕКТС

Јуни

Одлука за давање стипендии во прва година 1

Одлука за давање стипендии во прва година 2

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2015/2016 година

Одлука за промена на предмети од летен во зимски семестар

Одлука за промена на шифри на предмети

Март

Одлука за формирање на комисија за дисциплински мерки на студентите од ФЕИТ

Јануари

Одлука за роковите за одбрана на магистерски трудови на постдипломски студии

Одлука за промена на предусловот за запишување и слушање предмет

2014

Мај

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2014/2015

Март

Одлука за утврдување на студиска програма од трет циклус

2013

Декември

Одлука за определување соодветни предмети за матура

Одлука за организирање на дополнителна сесија

Септември

ОДЛУКА за премин на нови студиски програми по ЕКТС (за ИНФО)

ОДЛУКА за премин на нови студиски програми по ЕКТС

ОДЛУКА за измена на одлуката за утврдување на рокот за дипломирање на студентите запишани според старите наставни планови

Август

ОДЛУКА за признавање на кредити на студиите од втор циклус

Јули

ОДЛУКА за висината на надоместоците за извршените услуги што ги плаќаат студентите на Факултетот за електротехника и информациски технологии

ОДЛУКА за промена на студиска програма во учебната 2013/2014 година

ОДЛУКА за давање стипендии во прва година

ОДЛУКА за организирање на дополнителна сесија

ОДЛУКА за усвојување на Годишен календар на ФЕИТ

Мај

Одлука за организирање на дополнителна сесија

Февруари

ОДЛУКА за усвојување на конечната обезбеденост на наставата во летниот семестар на прв циклус студии

ОДЛУКА за определување на наставници за предметите од Универзитетската листа на изборни предмети

Одлука за определување на дополнителни сесии

Одлука за определување на надоместок по испит во дополнителна сесија

2012

Декември

ОДЛУКА за еквиваленција на предметите од II до IV година на старите со новите студиски програми

Септември

Одлука за дополнителни критериуми за запишување на трет циклус на студии

Август

Одлука за еквиваленција на предметите од I година според старите студиски програми и новите студиски програми

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2012/2013 година

Јули

Одлука за роковите за одбрана на магистерски труд

Одлука за давање на стипендии во прва година

Мај

Одлука за одобрување на средства за набавка на лабараториска опрема

Март

Одлука за отпочнување на постапка за избор на декан за мандатен период 15.09.2012 – 14.09.2016

2011

Октомври

Одлука за формирање на комисија за дисциплински мерки за студентите на ФЕИТ

Септември

Одлука за промена на студиска програма

2010

Септември

Одлука за формирање на Комисија за студентска стручна пракса

Одлука за краен рок за дипломирање на студентите запишани по стара студиска програма

Јуни

Одлука за стекнување на дополнителни кредити за посета на курс на ИЕЕЕ/ЕЕСТЕК

Мај

Одлука за висината на административни трошоци за пријавување

Одлука за промена на студиска програма во учебната 2010/2011

Одлука за ослободување од плаќање на школарина

Одлука за определување на сродни факултети

Април

Одлука за утврдување на студиска програма од трет циклус

Одлука за утврдување на студиска програма од втор циклус, Биоинформатика

Февруари

Одлука за број на кандидати за упис на втор циклус на студии

Јануари

Одлука за усвојување на листа на изборни предмети што нема да се активираат

2009

Декември

Одлука за избор на демонстратор на ИКТИ

Одлука за организирање на ден-сесија

Септември

Прилог кон Одлука – табела со услови и школарина

Одлука за определување на условите за запишување на втор циклус на студии во учебната 2009/2010 година

Одлука за формирање комисија за координирање на уписот од втор циклус на студии

Одлука за организирање ден-сесија

Јули

Одлука за бројот на кандидати за упис на втор циклус на студии

Одлука за определување на цената на кофинансирање на студенти што завршиле една од насоките на ФЕИТ

Одлука за определување на сродни факултети

Одлука за ослободување од плаќање школарина

Одлука за промена на студиска програма

2008

Јуни

Одлука за отпочнување на наставата

Одлука за полагање на испити од старите наставни планови и програми

Одлука за висината на школарината за студентите од дисперзираната паралелка во Штип

Одлука за ослободување од плаќање на школарина

Одлука за формирање на конкурсна комисија

Одлука за комисија за жалби

Одлука за формирање на комисија за дополнително тестирање по математика