Информации од јавен карактер

Годишни извештаи

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер

– Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер

Обрасци

Барање за пристап до информации од јавен карактер

– Одговор на барање

Одлука за утврдување на листа на информации од јавен карактер

Службено лице кое посредува при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Билјана Апостоловска
informacii@feit.ukim.edu.mk
(02) 3099 192