III циклус (Докторски студии)

Акредитација 2021

  1. Eлектротехника и информациски технологии
  2. Метрологија

Акредитација 2018

  1.   Електротехника и информациски технологии
  2.   Метрологија

 

 Школа за докторски студии

 Процедура за барање одбрана на докторски труд

 

Конечна листа на примени кандидати на трет циклус студии – докторски студии во вториот уписен рок во академската 2023/2024 година
студиска програма Име и презиме Код (првите седум бројки од единствениот матичен број на кандидатот) ментор забелешка
Електротехника и информациски технологии Злате Богоевски 2002999 вон. проф. д-р. Данијела Ефнушева
Електротехника и информациски технологии Бојан Глушица 1104997 вон. проф. д-р. Андријана Кухар
Електротехника и информациски технологии Сара Анева 1605998 проф. д-р. Гога Цветковски