III циклус (Докторски студии)

Акредитација 2021

  1. Eлектротехника и информациски технологии
  2. Метрологија

Акредитација 2018

  1.   Електротехника и информациски технологии
  2.   Метрологија

 

 Школа за докторски студии

 Процедура за барање одбрана на докторски труд


Прелиминарна листа на примени кандидати по конкурсот за 2022/2023 година на студиската програма Електротехника и информациски технологии (втор рок)

Ред.бр. Код Ментор
1 FEI1901999 Проф. д-р Томислав Шуминоски
2 FEI1904975 Проф, д-р Миле Станковски
3 FEI2307986 Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски

Прелиминарна листа на примени кандидати по конкурсот за 2022/2023 година на студиската програма Електротехника и информациски технологии

Ред.бр. Код Ментор
1 FEI1210997 Проф. д-р Весна Ојлеска Латкоска
2 FEI1212996 Вон. проф. д-р Александра Крколева Матеска
3 FEI2810996 Вон. проф. д-р Александра Крколева Матеска
4 FEI1231040 Проф. д-р Димитар Димитров