Јавна одбрана на докторската дисертација


С О О П Ш Т Е Н И Е

               Јавната одбрана на докторската дисертација од кандидатот м-р Отон Манис,  со наслов:

Примена на машинско учење за реалновременска оптимизација на процеси во
индустријата за производство на цемент

ќе се одржи на 7.6.2024 година (петок) во 11:00 часот, салата за состаноци на факултетот.