Деканат

Декан

Декан на факултетот

Проф. Д-р Димитар Ташковски

e-mail: dtaskov@feit.ukim.edu.mk


Продекани на факултетот

Продекан за настава
Проф. д-р Соња Геговска – Зајкова

nastava@feit.ukim.edu.mk

Продекан за наука и меѓународна соработка
Проф. Д-р Владимир Димчев

vladim@feit.ukim.edu.mk

Продекан за финансии и соработка со стопанство
Проф. Д-р Владимир Атанасовски

vladimir@feit.ukim.edu.mk


Секретар на факултетот

 

Билјана Апостоловска, дипл. правник

apostolovskab@feit.ukim.edu.mk