Деканат

 

Декан

Декан на факултетот

Проф. Д-р Владимир Атанасовски

vladimir@feit.ukim.edu.mk


Продекани на факултетот

 

Продекан за настава
Проф. д-р Марија Календар
nastava@feit.ukim.edu.mk

 Продекан за наука и меѓународна соработка
Проф. д-р Александра Крколева Матеска
krkoleva@feit.ukim.edu.mk

Продекан за финансии и соработка со стопанство
Проф. д-р Живко Коколански
kokolanski@feit.ukim.edu.mk


Секретар на факултетот

Билјана Апостоловска, дипл. правник

apostolovskab@feit.ukim.edu.mk