Метрологија

КомпетенцииIIIIIIIVVVI

Студиска програма: Метрологија

Траење: 3 години

Број на ЕКТС кредити: 180 ЕКТС

Услови за запишување: На студиската програма на докторските студии по метрологија имаат право за запишување лица кои:

 • завршиле втор циклус студии по електротехника и информациски техно­логии, организирани согласно европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС). При запишувањето, предност имаат студентите кои завршиле соодветно насочување на вториот циклус на студии, релевантно за областа на истражување,
 • завршени постдипломски студии по студиската програма пред воведувањето на ЕКТС системот, на кои им се признаваат 60 кредити од обуката за истражување и едукација,
 • оствариле просечен успех од сите предмети од предходното обра­зование, од најмалку 8,00. За кандидатите кои не го исполнуваат овој услов, Советот на студиската програма утврдува дополнителни кри­териуми за запишување,
 • завршиле втор циклус на други технички факултети (Машински, Технолошко-металуршки, Градежен, и сл.), кои во својата работна биографија имаат значителни остварувања од областа на докторските студии, го исполнуваат условот за просек од студиите,
 • завршиле втор циклус на Природно-математички факултет и други (од биотехнички, физички, хемиски, медицински, фармацевтски и слични науки), а кои во својата работна биографија имаат остварувања од областа на докторските студии, го исполнуваат условот за просек од студиите и за кои Советот на студиската програма, ќе одлучи да ја прифати апликацијата за докторските студии по метрологија.

Академски назив: Доктор на науки од областа на метрологија

Целта на студиската програма е да им овозможи на идните студенти највисок степен на образование и стекнување највисоки компетенции во областа метрологија. По завршување на докторските студии на студиската програма по метрологија, докторите на науки од областа на метрологија ќе бидат оспособени со генерални и специфични компетенции.

Генералните компетенции кои ќе ги стекнуваат се следните:

 • способност за документирање на научните истражувања,
 • способност за работа во научно-истражувачки тимови,
 • способност за работа во интередисциплинарни тимови,
 • способност за анализа на научни и стручни проблеми,
 • способност за синтеза и развој на решенија,
 • способност за примена на знаењето во пракса,
 • способност за применување на научно-истражувачки постапки и методи,
 • можност за синтетизирање на знаење и учење,
 • способност за критичко мислење,
 • способност за генерирање на нови идеи и решенија,
 • познавање и практицирање на научната етика и
 • способност за презентирање на научни и истражувачки резултати.

Студентите на оваа студиска програма како идни доктори во областа на истражување метрологија и другите сродни области ќе бидат оспособени за истражувачка работа и за работа на проектни активности, при што тимски и самостојно ќе можат да ги елаборираат и презентираат резултатите од својата работа. При образованието на третиот циклус студии, ќе се обрнува внимание на развој на способности за тимска работа и развој на професионалната, деловна, но пред се научноистражувачка етика.

Во областа на истражување која се реализира, метрологија и другите сродни области, специфичните компетенции кои ќе се стекнуваат се следните:

 • експертско познавање на областите изучувани преку студиските предмети,
 • водење научни и развојни истражувања во областа,
 • проектирање на производи и нови технологии,
 • управување и проектирање на инженерски и метролошки процеси,
 • способност за управување со функциите во компанија, лабораторија или институција и нивна интеграција,
 • способност за генерирање на иновативни пристапи,
 • решавање на практични проблеми со употреба на научни методи и постапки,
 • вршење консултантски услуги поврзани со проектирање и инженеринг на производите/процесите,
 • способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена во изучувани области за инженерските процеси во компаниите, лабораториите или институциите,
 • владеење со истражувачки методи и способност да ги применат во пракса.

Со завршувањето на докторските студии на студиската програма Метрологија, докторите на науки од областа на метрологија ќе бидат оспособени за работа на следниве работни места:

 • наставници во високообразовни институции,
 • истражувачи во научноистражувачки центри,
 • истражувачи во развојни и лабораториски центри во индустријата,
 • истражувачи и менаџери во метролошката инфраструктура и национални метролошки институти и сл.

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност
согласно ЗВО

Прв

1.1

Задолжителен

Етика во научноистражувачката работа од областа метрологија

3

Академска обука

1.2.

Задолжителен

Методологија на научноистражувачката работа од областа метрологија

3

Академска обука

1.3.

Изборен

Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети

6

Академска обука

1.4.

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

6

Академска обука

1.5.

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

6

Академска обука

1.6.

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

6

Академска обука

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност
согласно ЗВО

Втор

2.1.

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

6

Академска обука

2.2.

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

6

Академска обука

2.3.

Задолжителен

Истражувачка работа под менторство (подготовка на предлог-докторски проект)

14

Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)

2.4.

Задолжителен

Прва годишна конференција

4

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност
согласно ЗВО

Трети

3.1.

Задолжителен

Предлог-докторски проект

27

Независен истражувачки проект под менторство (докторски проект)

3.2.

Задолжителен

Прв докторски семинар

3

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност
согласно ЗВО

Четврти

4.1.

Задолжителен

Изработка на докторскиот труд

20

Изработка и јавна  одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект 

4.2.

Задолжителен

Меѓународна мобилност

6

Меѓународна мобилност

4.3.

Задолжителен

Втора годишна конференција

4

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност
согласно ЗВО

Петти

5.1

Задолжителен

Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација

20

Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд

5.2.

Задолжителен

Учество на меѓународен собир

7

Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд

5.3.

Задолжителен

Втор докторски семинар

3

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност
согласно ЗВО

Шести

6.1.

Задолжителен

Трета годишна конференција

4

Предавања и друг вид на комуникациски активности

6.2.

Задолжителен

Одбрана на докторскиот труд

26

Изработка и јавна  одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект

 

 

 

Вкупно

30