Електротехника и информациски технологии

КомпетенцииIIIIIIIVVVI

Студиска програма: Електротехника и информациски технологии

Траење: 3 години

Број на ЕКТС кредити: 180 ЕКТС

Услови за запишување:  На студиската програма на докторските студии по електротехника и информациски технологии имаат право за запишување лица кои:

 • завршиле втор циклус студии по електротехника и информациски технологии, организирани согласно европскиот кредит трансфер систем (ЕКТС). При запишувањето, предност имаат студентите кои завршиле соодветно насочување на вториот циклус на студии, релевантно за областа на истражување;
 • завршени постдипломски студии по студиската програма пред воведувањето на ЕКТС системот, на кои им се признаваат 60 кредити од обуката за истражување и едукација;
 • оствариле просечен успех од сите предмети од предходното обра зование, од најмалку 8,00. За кандидатите кои не го исполнуваат овој услов, Советот на студиската програма утврдува дополнителни критериуми за запишување;
 • завршиле втор циклус на други технички факултети (Машински, Технолошко-металуршки, Градежен, и сл.), кои во својата работна биографија имаат значителни остварувања од областа на докторските студии, го исполнуваат условот за просек од студиите;
 • завршиле втор циклус на други факултети (природно-математички, биотехнички, физички, хемиски, и слични науки), а кои во својата работна биографија имаат остварувања од областа на докторските студии, го исполнуваат условот за просек од студиите и за кои Советот на студиската програма, ќе одлучи да ја прифати апликацијата за докторските студии по електротехника и информациски технологии

Академски назив: Доктор на науки од областа на електротехника и информациски технологии

Целта на студиската програма  е да им овозможи на идните студенти највисок степен на образование и стекнување највисоки компетенции во областа електротехника и информациски технологии. По завршување на докторските студии на предложената студиска програма, докторите на науки од областите на електротехника и информациски технологии ќе бидат оспособени со генерални и специфични компетенции.

Генералните компетенции кои ќе ги стекнат се следните:

 • Способност за документирање на научните истражувања
 • Способност за работа во научно-истражувачки тимови
 • Способност за работа во интередисциплинарни тимови
 • Способност за анализа на научни и стручни проблеми
 • Способност за синтеза и развој на решенија
 • Способност за примена на знаењето во пракса
 • Способност за применување на научно-истражувачки постапки и методи
 • Можност за синтетизирање на знаење и учење
 • Способност за критичко мислење
 • Способност за генерирање на нови идеи и решенија
 • Познавање на научната етика
 • Способност за презентирање на научни истражувачки резултати Студентите на оваа студиска програма како идни доктори во научните подрачја  на  техничко-технолошки  науки  во  полето  на  истражување  од електротехника и информациски технологии ќе бидат оспособени за истражувачка работа и за работа на проектни активности, при што тимски и самостојно ќе можат да ги елаборираат и презентираат резултатите од својата работа. При образованието на третиот циклус студии, ќе се посветува внимание на развој на способности за тимска работа и развој на професионалната и деловна етика.

Во зависност од областа на истражување, која се реализира во областите на истражување по електротехника и информациски технологии специфичните компетенции кои ќе се стекнат се следните:

 • Експертско познавање на областите изучувани преку предметните програми;
 • Водење научни и развојни истражувања во областа;
 • Проектирање на нови производи и нови технологии;
 • Управување и проектирање на инженерски процеси;
 • Способност за управување со функциите во компанијата и нивна интеграција;
 • Способност за генерирање на иновативни пристапи;
 • Решавање на практични проблеми со употреба на научни методи и постапки;
 • Вршење консултантски услуги поврзани со проектирање и инженеринг на производите/процесите;
 • Способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична примена во изучувани области за инженерските процеси во компаниите;
 • Владеење со истражувачки методи и способност да ги применат во пракса.

Со завршувањето на докторските студии на студиската програма електротехника и информациски технологии, докторите на науки ќе бидат оспо- собени за работа на следниве работни места:

 • Наставници во високообразовни установи;
 • Истражувачи во научноистражувачки центри;
 • Истражувачи во развојни и лабораториски центри во индустријата;
 • Истражувачи и менаџери во јавниот и приватниот сектор.

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност согласно ЗВО

 

Прв

 1.1

 Задолжителен

Етика во научноистражувачката работа од областа ЕИТ

 3

Академска обука

1.2.

Задолжителен

 

Методологија на научноистражувачката работа од областа ЕИТ

 

3

Академска обука

 

1.3.

Изборен

Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска листа на изборни предмети

6

Академска обука

 

 

1.4.

 

 

Изборен

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

 6

 

 

Академска обука

 

 

1.5.

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

 

 

Академска обука

 

 

1.6.

 

 Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

 

Академска обука

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност согласно ЗВО

Втор

 

2.1.

 

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 

2.2.

 

Изборен

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења

 

6

Академска обука

 2.3.

 Задолжителен

Истражувачка работа под  менторство (подготовка на предлог-докторски проект)

 

 

14

Независен истражувачки проект под  менторство  (докторски проект)

2.4.

 Задолжителен

 Прва годишна конференција

 4

Предавања и друг вид на  комуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност согласно ЗВО

 Трети

3.1.

 Задолжителен

 Предлог-докторски проект

 27

Независен  истражувачки проект под менторство (докторски проект)

 3.2.

 Задолжителен

 Прв докторски семинар

 3

Предавања и друг вид на  комуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност согласно ЗВО

 

 Четврти

 4.1.

 Задолжителен

 Изработка на докторскиот труд

 20

Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот  проект

4.2.

Задолжителен

Меѓународна мобилност

6

Меѓународна мобилност

4.3.

Задолжителен

 Втора годишна конференција

 4

Предавања и друг вид на комуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност согласно ЗВО

 

  Петти

5.1

 Задолжителен

 Активности за објавувањето на два труда во референтна научна публикација

20

Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд

5.2.

 Задолжителен

 Учество на меѓународен собир

7

Објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни собири во врска со докторскиот труд

 

5.3.

 

Задолжителен

 

Втор докторски семинар

 

3

Предавања и друг вид накомуникациски активности

 

 

 

Вкупно

30

 

Семестар

Код

Тип на предмет/активност

Назив на предмет/активност

ЕКТС

Припадност согласно ЗВО

 

 Шести

 

6.1.

 

Задолжителен

 

Трета годишна конференција

 

4

Предавања и друг вид на комуникациски активности

6.2.

 Задолжителен

 Одбрана на докторскиот труд

 26

Изработка и јавна одбрана на докторскиот труд врз основа на докторскиот проект

 

 

 

Вкупно

30