Преглед на прифатени теми

                                                                      2022

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – март 2022

                                                                      2021   

Преглед на прифатени теми за изработка на докторски труд – април 2021