Извештај за последен избор во звање за секој наставник и соработник објавен во Билтен

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање редовен професор во наставно-научната област телекомуникациско и информациско инженерство на Факултетот за електротехника и информациски технологии – Скопје (вонр. проф. д-р Перо Латкоски)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област електроника на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Бранислав Геразов)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања по предметите од наставно-научната област електроника на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Томислав Карталов)

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање вонреден професор во наставно-научните области 20302 – електрични машини, трансформатори и апарати и 20303 – електромоторни погони на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (доц. д-р Михаил Дигаловски)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област 20200 – електротехника, на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Благоја Марковски)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област компјутерски технологии и инженерство на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Горан Јакимовски)

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање редовен професор во наставно-научната област математика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (вонр. проф. д-р Билјана Начевска Настовска)

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање доцент во наставно-научните области 20302–електрични машини, трансформатори и апарати и 20303-електромоторни погони на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Маја Целеска Крстевска)

Реферат за избор на асистент по предметите од наставно-научната област 10300 – физика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (м-р Ивана Сандева)

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање редовен професор во наставнонаучната област електрични централи и разводни постројки на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Димитар Димитров)

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање вонреден професор во наставно-научната област системско инженерство, автоматика и роботика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Весна Ојлеска Латкоска)

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање вонреден професор во наставно-научната област електрични централи и разводни постројки на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Невенка Китева Роглева)

Реферат за избор во соработничко звање-асистент по предметите од наставно-научнат област 20200-електротехника на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (м-р Благоја Марковски)

Реферат за избор на асистент по предметите од наставно-научната област компјутерски технологии и инженерство на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (м-р Горан Јакимовски)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област системско инженерство на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Горан Стојановски)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област електромагнетика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Андријана Кухар)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област математика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Сања Атанасова)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област математика нa Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Катерина Хаџи-Велкова Санева)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област (дисциплина) математика на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Весна Андова)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научните области мерења и инструменти и метрологија на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Живко Коколански).

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област мерења и инструменти и метрологија на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Маре Србиновска)

Реферат за избор на наставник во наставно-научното звање доцент во наставно-научната област електроенергетски мрежи и системи на Факултетот за електротехника и информациски науки во Скопје (д-р Петар Крстевски)

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област електроника на Факултетот за електротехника и информациски технологии во Скопје (д-р Катерина Ралева).

Реферат за избор на наставник во сите наставно-научни звања во наставно-научната област системско инженерство, автоматика и роботика на Факултетот за електротехника и информациски науки во Скопје (д-р Горјан Наџински)