Одлуки за избор во звање

Одлука за избор на редовен професор Перо Латкоски

Одлука за избор на вонреден професор д-р Бранислав Геразов

Одлука за избор на вонреден професор д-р Томислав Карталов

Одлука за избор на вонреден професор д-р Михаил Дигаловски

Одлука за избор на доцент д-р Благоја Марковски

Одлука за избор на доцент д-р Горан Јакимовски

Одлука за избор на редовен професор д-р Билјана Начевска – Настовска

Одлука за избор на редовен професор д-р Билјана Начевска – Настовска

Одлука за избор на доцент д-р Маја Целеска 

Одлука за избор на асистент м-р Ивана Сандева

Одлука за избор на редовен професор д-р  Димитар Димитров 

Одлука за избор на вонреден професор д-р Невенка Китева Роглева

Одлука за избор на вонреден професор д-р Весна Ојлеска Латкоска

Одлука за избор на асистент м-р Благоја Марковски

Одлука за избор на вонреден професор д-р Горан Стојановски

Одлука за избор на доцент д-р Андријана Кухар

Одлука за избор на доцент д-р Сања Атанасова

Одлука за избор на редовен професор д-р Катерина Хаџи – Велкова Санева

Одлука за избор на вонреден професор д-р Весна Андова

Одлука за избор на вонреден професор Живко Коколански

Одлука за избор на доцент д-р Маре Србиновска 

Одлука за избор на доцент д-р Петар Крстевски

Одлука за избор на редовен професор д-р Катерина Ралева

Одлука за избор на доцент д-р Горјан Наџински