Јавна одбрана на магистерски трудови

Согласно одредбите од член 69, од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, термините за јавната одбрана на магистерски трудови се следни:

Кандидат Тема Датум Време Локација
Деспина Ристова Делипетрева „Паметни технологии во домовите: спецификации, регулатива, примена и придобивки“ 30.05.2023
(вторник) 
10:30 Сала на
Институт за телекомуникации
Живе Андоновски „Преглед на сигурносни механизми во интернет телефонија“ 31.05.2023
(среда)
12:00 часот Сала на
Институт за телекомуникации
Мариела Клековска „Улогата на енергетските заедници во декарбонизацијата на греењето и ладењето во домувањето“, 05.06.2023
(понеделник)
14 часот Сала за состаноци
Лозенка Ѓеорѓиева „Eнергетски, економски и еколошки придобивки од вградување на системи од обновливи извори на енергија кај стопански субјекти“, 01.06.2023
(четврток)
10:30 часот Сала за состаноци
Милица Мурџева „Модерни трендови во развојот на разводните постројки и нивна примена во паметните мрежи“, 30.05.2023
(вторник)
14:00 Просторија
109
Емил Георгиев „Нуклеарна енергија како опција за постигнување енергетски одржлив развој“ 01.06.2023
(четврток)
14:00 Сала за состаноци
Емилија Попјордановска „Дигитализацијата како клучна алатка за иден развој на осигурителните компании“, 29.05.2023
(понеделник)
14:00 Сала за состаноци