Јавна одбрана на магистерски трудови

Согласно одредбите од член 69, од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус студии (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, термините за јавната одбрана на магистерски трудови се следни:

Кандидат Тема Датум Време Локација
Марија Нецева
„Систем за говорна контрола на мобилни роботски уреди
 во реално време на македонски јазик” 
30.05.2024 15:00 часот Сала за состаноци
Лора Атанасовска Споредбена анализа на придобивките од
примената на традиционалниот и агилниот пристап во системите за менаџмент на
квалитет”

6.06.2024 11:00 часот Сала за состаноци