Конечна ранг листа

Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија – Државна квота

Електроенергетски системи – Државна квота

Електроенергетика, управување и менаџмент –  Државна квота

Компјутерско хардверско инженерство и електроника –  Државна квота

Компјутерско хардверско инженерство и електроника – Специјални услови

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Припадници на безбедносни сили

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Државна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Нерангирани

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика –  Приватна квота

Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика – Специјални услови

Компјутерски технологии и инженерство – Државна квота

       Телекомуникации и информациско инженерство – Државна квота

СООПШТЕНИЕ

Запишувањето на новите студенти ќе се врши на

11.9.2019 година

во читалната на ФЕИТ во Скопје во период од 08:30 до 15:00 часот.

 

6.9.2019 година                                                            Конкурсна комисија на ФЕИТ