Билатерални проекти

р.б. Име на проектот Раководител на проект Датум на проектот Период на времетраење на проектот
1 Истражување на технологии за заземјување и заштита на електричните мрежи и креирање учебен материјал Проф. д-р Владимир Димчев 07.01.2019 01.07.2018 – 30.06.2020
2 Билатерален проект помеѓу Македонија и Црна Гора со наслов: „Воведување на нов простор на дистрибуции и негова примена“ Теорија на рамки и асимптотска анализа Проф. д-р Билјана Јолеска Тунеска 16.02.2016 01.01.2016-31.12.2017
3 Меѓународен македонско-кинески научноистражувачки проект со наслов: “Енергетска ефикасност во безжично-напојувани телекомуникациски мрежи“ Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков 07.03.2016 01.01.2016-31.12.2017
4 Меѓународен македонско-австриски научноистражувачки проект со наслов: „Теорија на рамки и асимптотска анализа“ Проф. д-р Катерина Санева Хаџи-Велковa 04.07.2016 01.07.2016-30.06.2017