Билатерални проекти

Ред. број Наслов на проект на македонски Наслов на проект на англиски Раководител  Програма Времетраење 
1 Виртуелна реалност во безжични мрежи од петта генерација Virtual Reality for 5G Wireless Networks Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков МОН на РСМ (македонско-кинеска програма за научна и технолошка соработка) 01.01.2020

до

31.12.2021

2 Рана дијагностика и предвидување на грешки со примена на брзата железница на Кина (CRN)

Incipient Fault Diagnosis and Prognosis with Application to CRH Traction Systems

 

Доц. д-р Горјан Наџински МОН на РСМ (македонско-кинеска програма за научна и технолошка соработка) 01.01.2020

до

31.12.2021

3 Истражување на технологии за заземјување и заштита на електричните мрежи и креирање учебен материјал Проф. д-р Владимир Димчев 01.07.2018 – 30.06.2020
4 Билатерален проект помеѓу Македонија и Црна Гора со наслов: „Воведување на нов простор на дистрибуции и негова примена“ Теорија на рамки и асимптотска анализа Проф. д-р Билјана Јолеска Тунеска 01.01.2016-31.12.2017
5 Меѓународен македонско-кинески научноистражувачки проект со наслов: “Енергетска ефикасност во безжично-напојувани телекомуникациски мрежи“ Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков 01.01.2016-31.12.2017
6 Меѓународен македонско-австриски научноистражувачки проект со наслов: „Теорија на рамки и асимптотска анализа“ Проф. д-р Катерина Санева Хаџи-Велковa 01.07.2016-30.06.2017