Тековни меѓународни проекти

Ред. број Наслов на проект на македонски Наслов на проект на англиски Раководител  Програма  Времетраење 

1

Од теорија до решавање проблеми: Промовирање на математиката во
академските студии во Северна Македонија
From theory to problem solving: Promoting mathematics in academic
studies in North Macedonia
проф. д-р Сања Атанасова International Mathematical Union, CDC 01.07.2022 до 30.06.2023

2

Одржливи енергетски вештини во градежништвото: Акција за зголемување на Видливоста, Валидацијата и Вредноста на вештините Sustainable Enеrgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable Проф. д-р Христина Спасевска
Хоризонт 2020

Topic: Stimulating demand for sustainable energy

skills in the building sector

Topic ID: LC-SC3-B4E-2-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/

opportunities

/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020

36 месеци
(2021-2024)

3

Проширување на истражувањето за е-здравство – WeHealth Widening Research on Pervasive and eHealth – WeHealth Доц. д-р Христијан Ѓорески H2020-WIDESPREAD-05-2020: Twinning 01.01.2021
до
30.06.2023

4

UbiLAB Сеприсутна платформа за виртуелни лаборатории UbiLAB A ubiquitous virtual laboratory framework Проф. д-р Марија Календар Erasmus + KA2,2020 2021-2023

5

Напредни техники за машинско учење наменети за стручно образование Advancing machine learning in vocational education Вон.проф. д-р Бранислав Геразов Erasmus + 2020-2023
 

6

Enhancing National Capacities to Standardize Nuclear Based and Related Techniques for Food Safety and Detection of Irradiated Food Проф. д-р Христина Спасевска IAEA – International Atomic Energy Agency

(MAK2018005)

 

2020 – 2022
7 Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо – Crossborder

Cross Border management of veriable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSBOW

проф. д-р Весна Борозан HORIZON – 2020 01.11.2017-31.03.2022
8 ”Напредни ГПР имиџинг техники базирани на УАВ за детекција на експлозиви” ”Advanced UAV Based GPR Imaging Techniques for Explosive Detection” Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски НАТО програма, Наука за мир и безбедност 21.10.2021-20.10.2024
9 „IDEA-East Hub: Меѓународен иновациски центар за наука за податоци и обновлива енергија – Исток“ „IDEA-East Hub: International Innovation Hub for Data Science and renewable Energy – East” (IDEA-East Hub) Проф. д-р Марија Календар DAAD Germany 2022-2025
10 Преобликување на иднината на вселенското образование преку мултидисциплинарни, инклузивни и одржливи активности за учење и предавање Reshaping the future of space education via multidisciplinary, inclusive and sustainable learning and teaching activities (SpaceEdu) Проф. д-р Зоран Хаџи- Велков Erasmus+, КА220-HED-Cooperation partnerships in higher education
11 NCP4NDUSTRY-Европска мрежа за Хоризонт Европа – Кластер 4 индустрија-национални контакт точки NCP4NDUSTRY – The European Network of HE claster 4 Industry National Contact Points Доц. д-р Христијан Ѓорески HORIZONT-CL4-2021-HUMAN-01-30 2022-2025
12 Технологии за доверливост, отпорност и одбрана на мрежата – R2D2 Reliability, Resilience and Defence technologies for the griD – R2D2 Вон.проф. д-р Александра Крколева Матеска Horizon Europe, HORIZON-CL5-2021-D3-02-07 2022-2025
13 Транзиција до одржлива иднина преку тренинг и образование – TRANSIT TRANSITion to sustainable future through training and education – TRANSIT Доц. д-р Петар
Крстевски
Horizon Europe, HORIZON-CL5-2021-D3-02-02 2022-2025