Тековни меѓународни проекти

Ред. број Наслов на проект на македонски Наслов на проект на англиски Раководител  Програма  Времетраење 

1

Одржливи енергетски вештини во градежништвото: Акција за зголемување на Видливоста, Валидацијата и Вредноста на вештините Sustainable Enеrgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable Проф. д-р Христина Спасевска
Хоризонт 2020

Topic: Stimulating demand for sustainable energy

skills in the building sector

Topic ID: LC-SC3-B4E-2-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/

opportunities

/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020

36 месеци
(2021-2024)

2

UbiLAB Сеприсутна платформа за виртуелни лаборатории UbiLAB A ubiquitous virtual laboratory framework Проф. д-р Марија Календар Erasmus + KA2,2020 2021-2023

3

Напредни техники за машинско учење наменети за стручно образование Advancing machine learning in vocational education Вон. проф. д-р Бранислав Геразов Erasmus + 2020-2023
 

4

Enhancing National Capacities to Standardize Nuclear Based and Related Techniques for Food Safety and Detection of Irradiated Food Проф. д-р Христина Спасевска IAEA – International Atomic Energy Agency

(MAK2018005)

 

2020 – 2022
 

 

5

DAAD Project: High Education Dialog: West Balkan, Common Values Competencies and Sustainable Development Проф. д-р Горан Рафајловски DAAD, supported by the Ministry of Foreign Affairs Germany 2020
 

 

6

Проширување на истражувањето за е-здравство – WeHealth Widening Research on Pervasive and eHealth – WeHealth Доц. д-р Христијан Ѓорески H2020-WIDESPREAD-05-2020: Twinning 01.01.2021

до

30.06.2023

7 Иновативен наставен пристап кон развојот на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално време Innovative teaching approaches in development of software designed Instrumentation and its application in real-time systems Вон. проф. д-р Живко Коколански Erasmus+ KA203 30.11.2019
8 Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо – Crossborder

Cross Border management of veriable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSBOW

проф. д-р Весна Борозан HORIZON – 2020 01.11.2017-31.10.2021