Тековни меѓународни проекти

Ред. број Наслов на проект на македонски Наслов на проект на англиски Раководител  Програма  Времетраење 

1

EvolvEV: Поддршка на еволутивната експанзија на техничко и претприемничко знаење за електрични возила EvolvEV: Supporting the EVOLutive expansion of technical and entrepreneurial knowledge sets of Electric Vehicle technologies Доц. д-р Владимир Ѓоргиевски Erasmus+
KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education
 2023-2025

2

INITIATE: Поддржување на европско истражување и иновации преку соработка и институционална реформа

INITIATE: Supporting European R&I Through Stakeholder Collaboration and Institutional Reform

Проф. д-р Димитар Ташковски HORIZON EUROPA
HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-03-01: European Excellence Initiative
 2023-2027
3 Технологии за доверливост, отпорност и одбрана на мрежата – R2D2 Reliability, Resilience and Defence technologies for the griD – R2D2 Вон.проф. д-р Александра Крколева Матеска Horizon Europe, HORIZON-CL5-2021-D3-02-07 2022-2025
4 Транзиција до одржлива иднина преку тренинг и образование – TRANSIT TRANSITion to sustainable future through training and education – TRANSIT Доц. д-р Петар
Крстевски
Horizon Europe, HORIZON-CL5-2021-D3-02-02 2022-2025

5

IоT SOLTRACK: Примена на Интернет на нешта во соларен тракер на мобилен фотоволтаичен генератор IoT SOLTRACK: IoT for mobile solar photovoltaic tracking Доц. д-р Владимир Ѓоргиевски Smart4All
Cross-Domain Technology Transfer Experiment (CTTE)
01.04.2023 – 31.12.2023
6 Преобликување на иднината на вселенското образование преку мултидисциплинарни, инклузивни и одржливи активности за учење и предавање Reshaping the future of space education via multidisciplinary, inclusive and sustainable learning and teaching activities (SpaceEdu) Проф. д-р Зоран Хаџи- Велков Erasmus+, КА220-HED-Cooperation partnerships in higher education
7 „IDEA-East Hub: Меѓународен иновациски центар за наука за податоци и обновлива енергија – Исток“ „IDEA-East Hub: International Innovation Hub for Data Science and renewable Energy – East” (IDEA-East Hub) Проф. д-р Марија Календар DAAD Germany 2022-2025

8

Од теорија до решавање проблеми: Промовирање на математиката во
академските студии во Северна Македонија
From theory to problem solving: Promoting mathematics in academic
studies in North Macedonia
проф. д-р Сања Атанасова International Mathematical Union, CDC 01.07.2022 до 30.06.2023
9 ”Напредни ГПР имиџинг техники базирани на УАВ за детекција на експлозиви” ”Advanced UAV Based GPR Imaging Techniques for Explosive Detection” Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски НАТО програма, Наука за мир и безбедност 21.10.2021-20.10.2024

10

Проширување на истражувањето за е-здравство – WeHealth Widening Research on Pervasive and eHealth – WeHealth Доц. д-р Христијан Ѓорески H2020-WIDESPREAD-05-2020: Twinning 01.01.2021
до
30.06.2023

11

UbiLAB Сеприсутна платформа за виртуелни лаборатории UbiLAB A ubiquitous virtual laboratory framework Проф. д-р Марија Календар Erasmus + KA2,2020 2021-2023

12

Одржливи енергетски вештини во градежништвото: Акција за зголемување на Видливоста, Валидацијата и Вредноста на вештините Sustainable Enеrgy Skills in construction: Visible, Validated, Valuable Проф. д-р Христина Спасевска
Хоризонт 2020

Topic: Stimulating demand for sustainable energy

skills in the building sector

Topic ID: LC-SC3-B4E-2-2020

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/lc-sc3-b4e-2-2020

36 месеци
(2021-2024)

13

Напредни техники за машинско учење наменети за стручно образование Advancing machine learning in vocational education Вон.проф. д-р Бранислав Геразов Erasmus + 2020-2023