Тековни меѓународни проекти

1 Иновативен наставен пристап кон развојот на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално време Innovative teaching approaches in development of software designed Instrumentation and its application in real-time systems Вон. проф. д-р Живко Коколански Erasmus+ KA203 30.11.2019
2 Безжично напојувани телекомуникациски мрежи Wireless Powered Communication Networks Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков Linkage Program, Alexander von Humboldt Foundation 31.12.2019
3 Радар за продирање во земја интегриран со хексакоптер за автоматска детекција на мини Ground penetrating radar (GPR) Integrated for Automatic Mine detection Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски NATO 07.11.2016-07.11.2019
4 Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтации – PV-Estia Enhancing storage integrstion in building with Photovoltaics – PV-ESTIA проф. д-р Марија Кацарска Европска Комисија – IPA програсма 27.07.2017-27.07.2019
5 Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо – Crossborder  Cross Border management of veriable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSBOW проф. д-р Весна Борозан HORIZON – 2020 01.11.2017-31.10.2021
6 Виртуелна лабораторија за мехатроника -ВиМеЛа Virtual Machatronics Laboratory – ViMeLa проф. д-р Гога Цветковски ЕRASMUS+ 01.11.2017-31.10.2019
7 Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење  TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction(TRAINEE) проф. д-р Христина Спасевска HORIZON – 2020 01.05.2018-31.10.2020
8 Управување со итни ситуации преку виртуелизација на мрежни ресурси Flash Crowds management via Virtualized Network Resources – FALCON проф. д-р Лилјана Гавриловска NATO 10.10.2017-10.04.2020
9 Развој на сензорски систем за реално-временско надгледување на загубите во водоводни мрежи Development of sensors system for real time monitoring and leakage reduction in water distribution networks  SmartWaterSave проф. д-р Миле Станковски IPA 01.07.2018-30.06.2020