Тековни меѓународни проекти

1Иновативен наставен пристап кон развојот на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално времеInnovative teaching approaches in development of software designed Instrumentation and its application in real-time systemsВон. проф. д-р Живко КоколанскиErasmus+ KA20330.11.2019
2Безжично напојувани телекомуникациски мрежиWireless Powered Communication NetworksПроф. д-р Зоран Хаџи-ВелковLinkage Program, Alexander von Humboldt Foundation31.12.2019
3Радар за продирање во земја интегриран со хексакоптер за автоматска детекција на миниGround penetrating radar (GPR) Integrated for Automatic Mine detectionПроф. д-р Венцеслав КафеџискиNATO07.11.2016-07.11.2019
4Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтации – PV-EstiaEnhancing storage integrstion in building with Photovoltaics – PV-ESTIAпроф. д-р Марија КацарскаЕвропска Комисија – IPA програсма27.07.2017-27.07.2019
5Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо – Crossborder Cross Border management of veriable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSBOWпроф. д-р Весна БорозанHORIZON – 202001.11.2017-31.10.2021
6Виртуелна лабораторија за мехатроника -ВиМеЛаVirtual Machatronics Laboratory – ViMeLaпроф. д-р Гога ЦветковскиЕRASMUS+01.11.2017-31.10.2019
7Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction(TRAINEE)проф. д-р Христина СпасевскаHORIZON – 202001.05.2018-31.10.2020
8Управување со итни ситуации преку виртуелизација на мрежни ресурсиFlash Crowds management via Virtualized Network Resources – FALCONпроф. д-р Лилјана ГавриловскаNATO10.10.2017-10.04.2020
9Развој на сензорски систем за реално-временско надгледување на загубите во водоводни мрежиDevelopment of sensors system for real time monitoring and leakage reduction in water distribution networks  SmartWaterSaveпроф. д-р Миле СтанковскиIPA01.07.2018-30.06.2020