Завршени меѓународни проекти

Наслов на проект на македонски Наслов на проект на англиски Раководител  Програма  Времетраење 
IоT SOLTRACK: Примена на Интернет на нешта во соларен тракер на мобилен фотоволтаичен генератор IoT SOLTRACK: IoT for mobile solar photovoltaic tracking доц. д-р Владимир Ѓоргиевски Smart4All
Cross-Domain Technology Transfer Experiment (CTTE)
01.04.2023 – 31.12.2023
Од теорија до решавање проблеми: Промовирање на математиката во
академските студии во Северна Македонија
From theory to problem solving: Promoting mathematics in academic
studies in North Macedonia
Вон. проф. д-р Сања Атанасова International Mathematical Union, CDC 01.07.2022 -30.06.2023
Проширување на истражувањето за е-здравство – WeHealth Widening Research on Pervasive and eHealth – WeHealth Вон. проф. д-р Христијан Ѓорески H2020-WIDESPREAD-05-2020: Twinning 01.01.2021 –
30.06.2023
UbiLAB Сеприсутна платформа за виртуелни лаборатории UbiLAB A ubiquitous virtual laboratory framework проф. д-р Марија Календар Erasmus + KA2,2020 2021 – 2023
Напредни техники за машинско учење наменети за стручно образование Advancing machine learning in vocational education Вон. проф. д-р Бранислав Геразов Erasmus + 2020 – 2023
Прекугранично управување со променливи моќности на производни единици на обновливи извори и уреди за складирање на електрична енергија за меѓународен пазар на големо – Crossborder Cross Border management of veriable renewable energies and storage unit enabling transnational wholesalemarket- CROSBOW проф. д-р Весна Борозан HORIZON – 2020 01.11.2017-31.03.2022
DAAD Project: High Education Dialog: West Balkan, Common Values Competencies and Sustainable Development Проф. д-р Горан Рафајловски DAAD, supported by the Ministry of Foreign Affairs Germany 2020
Иновативен наставен пристап кон развојот на софтверски дефинирана инструментација за работа во реално време Innovative teaching approaches in development of software designed Instrumentation and its application in real-time systems Вон.проф. д-р Живко Коколански Erasmus+ KA203 30.11.2019
Безжично напојувани телекомуникациски мрежи Wireless Powered Communication Networks Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков Linkage Program, Alexander von Humboldt Foundation 31.12.2019
Радар за продирање во земја интегриран со хексакоптер за автоматска детекција на мини Ground penetrating radar (GPR) Integrated for Automatic Mine detection Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски NATO 07.11.2016-07.11.2019
Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтации – PV-Estia Enhancing storage integrstion in building with Photovoltaics – PV-ESTIA проф. д-р Марија Кацарска Европска Комисија – IPA програсма 27.07.2017-27.07.2019
Виртуелна лабораторија за мехатроника -ВиМеЛа Virtual Machatronics Laboratory – ViMeLa проф. д-р Гога Цветковски ЕRASMUS+ 01.11.2017-31.10.2019
Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење  TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction(TRAINEE) проф. д-р Христина Спасевска HORIZON – 2020 01.05.2018-31.10.2020
Управување со итни ситуации преку виртуелизација на мрежни ресурси Flash Crowds management via Virtualized Network Resources – FALCON проф. д-р Лилјана Гавриловска NATO 10.10.2017-10.04.2020
Развој на сензорски систем за реално-временско надгледување на загубите во водоводни мрежи Development of sensors system for real time monitoring and leakage reduction in water distribution networks  SmartWaterSave проф. д-р Миле Станковски IPA 01.07.2018-30.06.2020
Микроелектроника-Алијанса во облак МЕСА Microelectronics Cloud Alliance – MECA Проф. д-р Миле Станковски ERAZMUS+ 01.01.2016-31.12.2018
Подршка на Регулаторната комисија за енергетика за имплементација на Третиот пакет за енергетика во РМ (TEP Project) Technical assistance for implementation of the third energy package compliant legislation in the Republic of Macedonia Проф. д-р Рубин Талески Norway 2015-2017
SCOPES проект за прозодија во говорот SCOPES Project on Speech Prosody проф. д-р Зоран Ивановски SNF 2014-2016
Техничка помош за воспоставување институционална рамка за берза на електрична енергија Technical assistance for institutional framework for establishing national/regional power exchange Проф. д-р Рубин Талески Norway 2013-2017
Оптимизација и рационално користење на безжични комуникациски опсези (ORCA Sfp-984409) Optimization and Rational use of Wireless Communication Bands (ORCA Sfp-984409) проф. д-р Лилјана Гавриловска NATO SPS 2013-2015
eWall за активен продолжен живот eWall – for Active Long Living проф. д-р Лилјана Гавриловска EC FP7 2013-2016
Истражување во суперрезолуција Research in super-resolution Проф. д-р Зоран Ивановски Texas Instruments Inc. 2012
Развој на вештини за млади истражувачи и едукативен персонал во областа на нано и микро електроника: Имплементација на методи за билатерален пренос на знаење помеѓу универзитетите и малите и средни претпријатија Skills development for young researches and educational personal in the area of nano and micro electronics: Implementation of methods for bilateral transfer of knowledge between universities and small and medium enterprises Проф. д-р Миле Станковски (SCOPES проект) 2011-2014
QUASAR – Квантативна проценка на секундарен пристап кон спектар QUASAR QUantitative Assessment of Secondary Spectrum Access проф. д-р Лилјана Гавриловска FP7 2010-2012
FARAMIR – Флексибилен радио пристап со познавање на спектарот преку мерења моелирање во когнитивни радио системи FARAMIR – Flexible and spectrum-Aware Radio Access through Measurements and modeling In cognitive Radio systems проф. д-р Лилјана Гавриловска FP7 2010-2012
ACROPOLIS – Напредни коегзистирачки технологии за радио оптимизација во лиценциран и нелиценциран опсег ACROPOLIS – Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrum проф. д-р Лилјана Гавриловска FP7 2010-2013
SEE-ERA.NET, TVHAPQA- Алгоритми за анализа на временски променливи хармоници за проценка на квалитетот на електричната енергија применливи на современи дигитални процесори на сигнали SEE-ERA.NET, TVHAPQA – Algorithms for time-varying harmonic analysis for power quality assessment applicable on modern digital signal processors проф д-р Димитар Ташковски SEE-ERA.NET Plus 2010-2012
SEETSOC – Предизвици на преносните систем оператори на ЈИЕ SEETSOC – South Eastern Europe TSO Challenges Проф. д-р Рубин Талески EC FP7 2010-2012
Видео ориентирано со висок пропусен опсег засновано интелигентно сеприсутно сенсирање проф. д-р Аристотел Тентов
Форум за професионални енергетски вештини (MEns) Meeting of Energy Professional Skills (MEns) проф. д-р Властимир Гламочанин EC H2020 2015-2017
Обука на градежните работници за енергетска ефикасност BUILD UP Skills-Builders’ Energy Efficiency Training проф. д-р Христина Спасевска Европска комисија – Извршна агенција за мали и средни компании од Брисел 2014-2016
Развој на систем за управување со дигитални докази – ДДЕМС DDEMS – Development of Digital Evidence Management System (Norway Ministry of FA) проф. д-р Александар Ристески Norwegian Ministery of Foreign Affairs 2017
(проект на МНР на Норвешка)
ER-SEE: Enhancing research and development of energy-efficient networked sensor systems in South Eastern Europe проф. д-р Лилјана Гавриловска SCOPES 2015-2018
(SCOPES проект)
Креирање на трет циклус на студии-докторски студии по метрологија PhD Program in Metrology проф. д-р Љупчо Арсов TEMPUS 2009-2012
Промовирање на можностите за соработка во областа на ИКТ и дијалог за политиките со земјите од Западен Балкан (завршен проект во октомври 2012) Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the Western Balkan Countries _ICT_WEB_PROMS Проф. д-р Анета Бучковска 2009-2010
Embedded System Design проф. д-р Јосиф Ќосев DAAD 2009-2010
Adaptive Reconfigurable Access and Generic interfaces for Optimisation in Radio Networks – ARAGORN проф. д-р Лилјана Гавриловска EC FP7 2008-2010
Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Researchers:Towards Pervasive Networking of WBC and EU-Prosense проф. д-р Лилјана Гавриловска EC FP7 2008-2010
MORE MICROGRIDS – Напредни архитектури и контролни концепти за микро мрежи MORE MICROGRIDS – Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids Проф. д-р Рубин Талески EC FP6 2006-2009