Завршени меѓународни проекти

Име на проектотИме на проектотРаководител на проектотПрограма од која е проектотПериод на времетраење на проектот
1Микроелектроника-Алијанса во облак МЕСАMicroelectronics Cloud Alliance – MECAПроф. д-р Миле СтанковскиERAZMUS+01.01.2016-31.12.2018
2Подршка на Регулаторната комисија за енергетика за имплементација на Третиот пакет за енергетика во РМ (TEP Project)Technical assistance for implementation of the third energy package compliant legislation in the Republic of MacedoniaПроф. д-р Рубин ТалескиNorway2015-2017
3SCOPES проект за прозодија во говоротSCOPES Project on Speech Prosodyпроф. д-р Зоран ИвановскиSNF2014-2016
4Техничка помош за воспоставување институционална рамка за берза на електрична енергијаTechnical assistance for institutional framework for establishing national/regional power exchangeПроф. д-р Рубин ТалескиNorway2013-2017
5Оптимизација и рационално користење на безжични комуникациски опсези (ORCA Sfp-984409)Optimization and Rational use of Wireless Communication Bands (ORCA Sfp-984409)проф. д-р Лилјана ГавриловскаNATO SPS2013-2015
6eWall за активен продолжен животeWall – for Active Long Livingпроф. д-р Лилјана ГавриловскаEC FP72013-2016
7Истражување во суперрезолуцијаResearch in super-resolutionПроф. д-р Зоран ИвановскиTexas Instruments Inc.2012
8Развој на вештини за млади истражувачи и едукативен персонал во областа на нано и микро електроника: Имплементација на методи за билатерален пренос на знаење помеѓу универзитетите и малите и средни претпријатијаSkills development for young researches and educational personal in the area of nano and micro electronics: Implementation of methods for bilateral transfer of knowledge between universities and small and medium enterprisesПроф. д-р Миле Станковски(SCOPES проект)2011-2014
9QUASAR – Квантативна проценка на секундарен пристап кон спектарQUASAR QUantitative Assessment of Secondary Spectrum Accessпроф. д-р Лилјана ГавриловскаFP72010-2012
10FARAMIR – Флексибилен радио пристап со познавање на спектарот преку мерења моелирање во когнитивни радио системиFARAMIR – Flexible and spectrum-Aware Radio Access through Measurements and modeling In cognitive Radio systemsпроф. д-р Лилјана ГавриловскаFP72010-2012
11ACROPOLIS – Напредни коегзистирачки технологии за радио оптимизација во лиценциран и нелиценциран опсегACROPOLIS – Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrumпроф. д-р Лилјана ГавриловскаFP72010-2013
12SEE-ERA.NET, TVHAPQA- Алгоритми за анализа на временски променливи хармоници за проценка на квалитетот на електричната енергија применливи на современи дигитални процесори на сигналиSEE-ERA.NET, TVHAPQA – Algorithms for time-varying harmonic analysis for power quality assessment applicable on modern digital signal processorsпроф д-р Димитар ТашковскиSEE-ERA.NET Plus2010-2012
13SEETSOC – Предизвици на преносните систем оператори на ЈИЕSEETSOC – South Eastern Europe TSO ChallengesПроф. д-р Рубин ТалескиEC FP72010-2012
14Видео ориентирано со висок пропусен опсег засновано интелигентно сеприсутно сенсирањепроф. д-р Аристотел Тентов
15Форум за професионални енергетски вештини (MEns)Meeting of Energy Professional Skills (MEns)проф. д-р Властимир ГламочанинEC H20202015-2017
16Обука на градежните работници за енергетска ефикасностBUILD UP Skills-Builders’ Energy Efficiency Trainingпроф. д-р Христина СпасевскаЕвропска комисија – Извршна агенција за мали и средни компании од Брисел2014-2016
17Развој на систем за управување со дигитални докази – ДДЕМСDDEMS – Development of Digital Evidence Management System (Norway Ministry of FA)проф. д-р Александар РистескиNorwegian Ministery of Foreign Affairs2017
(проект на МНР на Норвешка)
18ER-SEE: Enhancing research and development of energy-efficient networked sensor systems in South Eastern Europeпроф. д-р Лилјана ГавриловскаSCOPES2015-2018
(SCOPES проект)
19Креирање на трет циклус на студии-докторски студии по метрологијаPhD Program in Metrologyпроф. д-р Љупчо АрсовTEMPUS2009-2012
20Промовирање на можностите за соработка во областа на ИКТ и дијалог за политиките со земјите од Западен Балкан (завршен проект во октомври 2012)Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the Western Balkan Countries _ICT_WEB_PROMSПроф. д-р Анета Бучковска2009-2010
21Embedded System Designпроф. д-р Јосиф ЌосевDAAD2009-2010
22Adaptive Reconfigurable Access and Generic interfaces for Optimisation in Radio Networks – ARAGORNпроф. д-р Лилјана ГавриловскаEC FP72008-2010
23Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Researchers:Towards Pervasive Networking of WBC and EU-Prosenseпроф. д-р Лилјана ГавриловскаEC FP72008-2010
24MORE MICROGRIDS – Напредни архитектури и контролни концепти за микро мрежиMORE MICROGRIDS – Advanced Architectures and Control Concepts for More MicrogridsПроф. д-р Рубин ТалескиEC FP62006-2009