Завршени меѓународни проекти

Ред.број Наслов на проект на македонски Наслов на проект на англиски Раководител  Програма  Времетраење 
1 Безжично напојувани телекомуникациски мрежи Wireless Powered Communication Networks Проф. д-р Зоран Хаџи-Велков Linkage Program, Alexander von Humboldt Foundation 31.12.2019
2 Радар за продирање во земја интегриран со хексакоптер за автоматска детекција на мини Ground penetrating radar (GPR) Integrated for Automatic Mine detection Проф. д-р Венцеслав Кафеџиски NATO 07.11.2016-07.11.2019
3 Подобрување на интеграцијата на складирање на енергија во згради со фотоволтации – PV-Estia Enhancing storage integrstion in building with Photovoltaics – PV-ESTIA проф. д-р Марија Кацарска Европска Комисија – IPA програсма 27.07.2017-27.07.2019
4 Виртуелна лабораторија за мехатроника -ВиМеЛа Virtual Machatronics Laboratory – ViMeLa проф. д-р Гога Цветковски ЕRASMUS+ 01.11.2017-31.10.2019
5 Пазарно ориентирани вештини за одржливо енергетски ефикасно градење  TowaRd market-based skills for sustAINable Energy Efficient construction(TRAINEE) проф. д-р Христина Спасевска HORIZON – 2020 01.05.2018-31.10.2020
6 Управување со итни ситуации преку виртуелизација на мрежни ресурси Flash Crowds management via Virtualized Network Resources – FALCON проф. д-р Лилјана Гавриловска NATO 10.10.2017-10.04.2020
7 Развој на сензорски систем за реално-временско надгледување на загубите во водоводни мрежи Development of sensors system for real time monitoring and leakage reduction in water distribution networks  SmartWaterSave проф. д-р Миле Станковски IPA 01.07.2018-30.06.2020
8 Микроелектроника-Алијанса во облак МЕСА Microelectronics Cloud Alliance – MECA Проф. д-р Миле Станковски ERAZMUS+ 01.01.2016-31.12.2018
9 Подршка на Регулаторната комисија за енергетика за имплементација на Третиот пакет за енергетика во РМ (TEP Project) Technical assistance for implementation of the third energy package compliant legislation in the Republic of Macedonia Проф. д-р Рубин Талески Norway 2015-2017
10 SCOPES проект за прозодија во говорот SCOPES Project on Speech Prosody проф. д-р Зоран Ивановски SNF 2014-2016
11 Техничка помош за воспоставување институционална рамка за берза на електрична енергија Technical assistance for institutional framework for establishing national/regional power exchange Проф. д-р Рубин Талески Norway 2013-2017
12 Оптимизација и рационално користење на безжични комуникациски опсези (ORCA Sfp-984409) Optimization and Rational use of Wireless Communication Bands (ORCA Sfp-984409) проф. д-р Лилјана Гавриловска NATO SPS 2013-2015
13 eWall за активен продолжен живот eWall – for Active Long Living проф. д-р Лилјана Гавриловска EC FP7 2013-2016
14 Истражување во суперрезолуција Research in super-resolution Проф. д-р Зоран Ивановски Texas Instruments Inc. 2012
15 Развој на вештини за млади истражувачи и едукативен персонал во областа на нано и микро електроника: Имплементација на методи за билатерален пренос на знаење помеѓу универзитетите и малите и средни претпријатија Skills development for young researches and educational personal in the area of nano and micro electronics: Implementation of methods for bilateral transfer of knowledge between universities and small and medium enterprises Проф. д-р Миле Станковски (SCOPES проект) 2011-2014
16 QUASAR – Квантативна проценка на секундарен пристап кон спектар QUASAR QUantitative Assessment of Secondary Spectrum Access проф. д-р Лилјана Гавриловска FP7 2010-2012
17 FARAMIR – Флексибилен радио пристап со познавање на спектарот преку мерења моелирање во когнитивни радио системи FARAMIR – Flexible and spectrum-Aware Radio Access through Measurements and modeling In cognitive Radio systems проф. д-р Лилјана Гавриловска FP7 2010-2012
18 ACROPOLIS – Напредни коегзистирачки технологии за радио оптимизација во лиценциран и нелиценциран опсег ACROPOLIS – Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrum проф. д-р Лилјана Гавриловска FP7 2010-2013
19 SEE-ERA.NET, TVHAPQA- Алгоритми за анализа на временски променливи хармоници за проценка на квалитетот на електричната енергија применливи на современи дигитални процесори на сигнали SEE-ERA.NET, TVHAPQA – Algorithms for time-varying harmonic analysis for power quality assessment applicable on modern digital signal processors проф д-р Димитар Ташковски SEE-ERA.NET Plus 2010-2012
20 SEETSOC – Предизвици на преносните систем оператори на ЈИЕ SEETSOC – South Eastern Europe TSO Challenges Проф. д-р Рубин Талески EC FP7 2010-2012
21 Видео ориентирано со висок пропусен опсег засновано интелигентно сеприсутно сенсирање проф. д-р Аристотел Тентов
22 Форум за професионални енергетски вештини (MEns) Meeting of Energy Professional Skills (MEns) проф. д-р Властимир Гламочанин EC H2020 2015-2017
23 Обука на градежните работници за енергетска ефикасност BUILD UP Skills-Builders’ Energy Efficiency Training проф. д-р Христина Спасевска Европска комисија – Извршна агенција за мали и средни компании од Брисел 2014-2016
24 Развој на систем за управување со дигитални докази – ДДЕМС DDEMS – Development of Digital Evidence Management System (Norway Ministry of FA) проф. д-р Александар Ристески Norwegian Ministery of Foreign Affairs 2017
(проект на МНР на Норвешка)
25 ER-SEE: Enhancing research and development of energy-efficient networked sensor systems in South Eastern Europe проф. д-р Лилјана Гавриловска SCOPES 2015-2018
(SCOPES проект)
26 Креирање на трет циклус на студии-докторски студии по метрологија PhD Program in Metrology проф. д-р Љупчо Арсов TEMPUS 2009-2012
27 Промовирање на можностите за соработка во областа на ИКТ и дијалог за политиките со земјите од Западен Балкан (завршен проект во октомври 2012) Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the Western Balkan Countries _ICT_WEB_PROMS Проф. д-р Анета Бучковска 2009-2010
28 Embedded System Design проф. д-р Јосиф Ќосев DAAD 2009-2010
29 Adaptive Reconfigurable Access and Generic interfaces for Optimisation in Radio Networks – ARAGORN проф. д-р Лилјана Гавриловска EC FP7 2008-2010
30 Promote, Mobilize, Reinforce and Integrate Wireless Sensor Networking Researchers:Towards Pervasive Networking of WBC and EU-Prosense проф. д-р Лилјана Гавриловска EC FP7 2008-2010
31 MORE MICROGRIDS – Напредни архитектури и контролни концепти за микро мрежи MORE MICROGRIDS – Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids Проф. д-р Рубин Талески EC FP6 2006-2009